Wijzig in Wet fido bepalingen verplicht schatkistbankieren

VNG, IPO en UvW vragen de staatssecretaris van Financiën om een wetswijziging, zodat gemeenten met per saldo een netto schuld niet langer hun liquiditeiten in de schatkist hoeven af te storten

Ook vragen ze, nu de EMU-schuld van Nederland ruim onder de Brusselse 60% bbp norm is gedaald, de knop schatkistbankieren uit te zetten.

Twee verbetervoorstellen

In 2018 heeft het ministerie van Financiën het schatkistbankieren doorgelicht. Daarbij is het verplicht schatkistbankieren decentrale overheden geëvalueerd. Dit verplicht schatkistbankieren is destijds ingesteld om door consolidatie van onderlinge schulden tussen overheden de te hoge EMU-schuld van Nederland te verlagen. In de uitkomsten van de evaluatie zien de VNG, het IPO en de UvW aanleiding om twee verbetervoorstellen te doen voor het verplicht schatkistbankieren decentrale overheden.

Gezamenlijke brief

In een gezamenlijke brief wijzen de drie koepels de staatssecretaris er:

  • Ten eerste op dat door alleen decentrale overheden met een positief financieel vermogen hun overtollige liquide middelen in de schatkistbankieren te laten aanhouden, het merendeel van de decentrale overheden buiten het verplicht schatkistbankieren vallen, omdat ze per saldo een netto schuld hebben. Ze worden daardoor niet langer onnodig geconfronteerd met de extra administratieve lasten en verantwoordingslasten van dit verplicht schatkistbankieren.
  • Ten tweede vragen de koepels om in de Wet fido een aan- en uitknop voor het verplicht schatkistbankieren in te bouwen, zodat bij een beheerste EMU-schuld de verplichting tot het aanhouden van de overtollige tegoeden in de schatkist kan worden uitgezet. Bij het wederom oplopen van de EMU-schuld naar een te hoge schuld kan in dat geval de knop weer worden aangezet. Bij de huidige EMU-schuld die onder controle is, weegt voor decentrale overheden de autonomie om zelf over hun tegoeden te beschikken zwaarder.

Meer informatie