Privacy statement SSC DeSom

DeSom gebruikt persoonsgegevens om haar dienstverlening uit te kunnen voeren. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens. DeSom verwerkt in opdracht van haar opdrachtgevers veel data. Voor meer informatie over de omgang met data, zie hier ons Data Statement.

Wij hechten veel waarde aan privacy en gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met persoonsgegevens om. Onze privacydoelstellingen zijn:

  • wij gebruiken persoonsgegevens op een zorgvuldige manier;
  • wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • wij zorgen dat persoonsgegevens correct en juist worden gebruikt;
  • wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is of zo lang dat op basis van de vastgestelde bewaartermijn nodig is.

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd in het geval van wijzigingen aan onze dienstverlening of wijzigingen in de privacywetgeving. Wij zullen elke wijziging op deze website bekendmaken. Bij wijzigingen die op u van toepassing zijn zullen wij u hierover persoonlijk informeren, bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen.

Welke persoonsgegevens gebruikt DeSom?
DeSom verwerkt persoonsgegevens onder verantwoordelijkheid van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland Koggenland, Opmeer, Medemblik en van de Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland. DeSom is dan ook een ‘Verwerker’ als bedoeld in art. 4 AVG. Wij hebben als DeSom vastgelegde taken en verplichtingen. Om deze taken en verplichtingen uit te kunnen voeren is het soms nodig dat wij uw persoonsgegevens gebruiken of dat wij toegang krijgen tot de persoonsgegevens die zijn vastgelegd door de deelnemers.

Tevens verzamelen wij persoonlijke gegevens wanneer u contact met ons opneemt, wanneer u een klantrelatie met ons aan wilt gaan of bent gegaan, in het kader van onze dienstverlening en/of in het kader van onze bedrijfsvoering. Gegevens die wij  dan verwerken zijn:

  • Naam organisatie,
  • Naam, voornaam, voorletters, geboortedatum,
  • Telefoonnummer,
  • E-mailadres.

Wat zijn mijn privacyrechten?
U hebt onder de AVG een aantal rechten. Deze rechten staan beschreven in artikel 12 – 23 van de AVG. U hebt in elk geval het recht op informatie, inzage, correctie, verwijdering, beperking van verwerking en het recht om een klacht in te dienen tegen een gegevensverwerking.

Indien u gebruik wilt maken van één of meer van deze rechten, kunt u contact met ons opnemen via privacy@sscdesom.nl. Aangezien DeSom niet zelfstandig verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens wordt uw verzoek behandeld door de verantwoordelijke organisatie.

Deelt DeSom persoonsgegevens met anderen?
Uw persoonsgegevens delen wij niet zomaar met andere partijen. Wij delen uw persoonsgegevens wel met een andere partij als dit nodig is voor de uitvoering van taken en verplichtingen. In bepaalde gevallen zal een andere partij uit naam van ons een opdracht of dienst uitvoeren. Het kan zijn dat bij de uitvoering van deze opdracht of dienst persoonsgegevens worden gebruikt. Met deze partijen hebben wij een overeenkomst afgesloten waarin wij afspraken maken over het gebruik en beveiliging van de persoonsgegevens. In dit geval blijven wij wel verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over het gebruik van persoonsgegevens?
Wij hebben een functionaris voor de gegevensbescherming (FG). De FG is binnen onze organisatie toezichthouder en adviseur voor de bescherming van persoonsgegevens.

Als u vragen en/of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze FG Miriam Hoefsmid. U kunt haar bereiken via telefoonnummer (0229) 85 66 66 of via privacy@sscdesom.nl.

Welke maatregelen treft DeSom voor de beveiliging van mijn persoonsgegevens?
Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. Wij hebben daarom passende (beveiligings-)maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Wilt u meer informatie over de maatregelen die wij hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen of hebt u het vermoeden dat uw persoonsgegevens niet goed bij ons zijn beveiligd? Neemt u dan contact op via privacy@sscdesom.nl.

Hoe lang bewaart DeSom mijn persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Deze bewaartermijn is in ieder geval niet langer dan de wettelijk vastgestelde bewaartermijn. De bewaartermijnen zijn vastgesteld in de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020. Deze selectielijst is vastgesteld door de algemene rijksarchivaris namens de minister van OCW.

Welke wet- en regelgeving is van toepassing en wie houdt er toezicht?
De belangrijkste wet- en regelgeving voor het gebruiken van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In bepaalde gevallen is de AVG niet (helemaal) van toepassing. Dit kan het geval zijn indien er voor de omgang met uw persoonsgegevens bij sommige diensten of producten andere regels gelden, bijvoorbeeld de Jeugdwet, de Wmo en de Wet BRP.

De Autoriteit Persoonsgegevens treedt op als toezichthouder.

Waar worden persoonsgegevens verwerkt?
Wij verwerken uw persoonsgegevens in de Europese Unie/EER. Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in of doorgegeven aan andere landen zonder dat passende waarborgen zijn genomen om uw gegevens te beschermen. Het doel hiervan is het uitvoeren van ondersteuningswerkzaamheden in de applicaties van deelnemers. De grondslag ter uitvoering van een overeenkomst is de dienstverleningsovereenkomst met de respectievelijke deelnemers. Persoonsgegevens, afhankelijk van de applicatie kunnen gehele persoonslijsten van de deelnemers worden ingezien.

Maakt SSC DeSom gebruik van Cookies
Wij maken gebruik van cookies. Onze cookies slaan geen persoonsgegevens op. De cookies zijn nodig om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren. Door onze website te gebruiken, stemt u automatisch in met het gebruik van deze cookies.

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Dit tekstbestand kan worden gelezen door de browser die u gebruikt.

Waarom gebruiken we cookies?
Cookies zijn nodig voor de functionaliteit van de website, bijvoorbeeld om de online formulieren, de voorleesfunctie en het afspraaksysteem op onze website goed te laten werken. Ook gebruiken wij cookies voor statistische doeleinden. Zo kunnen wij onze dienstverlening verbeteren en de website zo goed mogelijk laten aansluiten bij de informatiebehoefte. Deze gegevens worden niet met anderen partijen gedeeld.

Slaan de cookies mijn persoonsgegevens op?
Nee, de door ons gebruikte cookies slaan geen persoonsgegevens van u op en kunnen niet worden gebruikt om u op een anderen website te volgen.

Kan ik de cookies uitzetten?
U kunt de cookies uitzetten. Dit kunt u doen via de instellingen van uw internetbrowser. Meer informatie over cookies en het uitschakelen hiervan vindt u op de website van de waarschuwingsdienst van het ministerie van Veiligheid en Justitie. U vindt ook meer informatie op de website van de Consumentenbond.

Wat zijn de gevolgen als ik de cookies uitzet?
Als u de cookies uitzet via de internetbrowser kan het zijn dat sommige onderdelen van de website niet meer goed werken, zoals de online formulieren.