Privacy statement SSC DeSom

SSC DeSom (DeSom) gaat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. In dit Privacy Statement staat hoe we dat doen. Dit Privacy Statement is van toepassing op de persoonsgegevens die wij van u of van een derde partij hebben ontvangen in het kader van onze dienstverlening of onze bedrijfsvoering. Indien u onze website bezoekt of wanneer u zich hebt aangemeld voor onze elektronische nieuwsbrief, verzamelen wij ook persoonsgegevens van u. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in dit Privacy Statement staan vermeld en niet voor andere doeleinden, tenzij het verder verwerken van de persoonsgegevens verenigbaar is met de doeleinden waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verwerkt.
Wij hechten veel waarde aan privacy en gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Onze privacy doelstellingen zijn:

 • wij gebruiken uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier;
 • wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten;
 • wij zorgen dat uw persoonsgegevens correct en juist worden gebruikt;
 • wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is of zo lang dat op basis van de vastgestelde bewaartermijn nodig is.

Deze verklaring kan aangepast worden. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te bekijken. Nieuwe wet- en regelgeving of andere ontwikkelingen, kunnen ervoor zorgen dat wij werkprocessen aanpassen. Dit kunnen ook aanpassingen zijn in de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Contact
DeSom verwerkt persoonsgegevens onder verantwoordelijkheid van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland Koggenland, Opmeer, Medemblik en van de Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland. DeSom is dan ook een ‘Verwerker’ als bedoeld in art. 4 AVG.

SSC DeSom
Dick Ketlaan 1
1687 CD Wognum
KVK: 41235528
Telefoon: 0229 85 6666
E-mail: info@sscdesom.nl

Welke persoonsgegevens gebruikt SSC DeSom en waarom
Wij hebben als DeSom vastgelegde taken en verplichtingen. Om deze taken en verplichtingen te kunnen uitvoeren is soms het nodig dat wij uw persoonsgegevens gebruiken of dat wij toegang krijgen tot de persoonsgegevens die zijn vastgelegd door de deelnemers
Tevens verzamelen wij persoonlijke gegevens wanneer u contact met ons opneemt, wanneer u een klantrelatie met ons aan wilt gaan of bent gegaan, in het kader van onze dienstverlening en/of in het kader van onze bedrijfsvoering. Gegevens die wij van u kunnen verwerken zijn:

 • Naam organisatie,
 • Naam, voornaam, voorletters, geboortedatum,
 • Telefoonnummer,
 • E-mailadres.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken om een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit te nemen.

Uw persoonsgegevens delen met een andere partij
In bepaalde gevallen zal een andere partij uit naam van ons een opdracht of dienst uitvoeren. Het kan zijn dat bij de uitvoering van deze opdracht of dienst persoonsgegevens worden gebruikt. Met deze partijen hebben wij een overeenkomst afgesloten waarin wij afspraken maken over het gebruik en beveiliging van de persoonsgegevens. In dit geval blijven wij wel verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zitten opgenomen in de bronapplicaties van de deelnemers.

Waarom wij persoonsgegevens verzamelen: doeleinden
Wij kunnen uw persoonsgegevens en voor de volgende doeleinden verwerken:

 • Om een overeenkomst met uw organisatie aan te gaan, dan wel uit te voeren.
 • Om een training te kunnen geven hebben wij uw naam en telefoonnummer nodig
 • Om u te kunnen informeren over wijzigingen in onze dienstverlening
 • Om u facturen voor onze dienstverlening te kunnen sturen en voor de verdere financiële afwikkeling hiervan
 • Om op uw vragen, opmerkingen of klachten te kunnen reageren
 • Om u relevante informatie te kunnen sturen en u op de hoogte te stellen van onze dienstverlening en events door middel van mailings en nieuwsbrieven.
 • Om u om feedback te vragen om onze dienstverlening te kunnen verbeteren, waaronder het achterhalen van mogelijke onrechtmatige gedragingen met betrekking tot DeSom, haar relaties en haar medewerkers
 • Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en opvolging te geven aan gerechtelijke bevelen en/of instructies van andere bevoegde instanties.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij het verder verwerken van de persoonsgegevens verenigbaar is met de doeleinden waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verwerkt.

Wettelijke grondslagen voor de verwerking
Afhankelijk van de specifieke verwerking, hebben wij de volgende wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens:

Overeenkomst:
Indien u een overeenkomst met ons bent aangegaan, hebben wij bepaalde informatie van u nodig, zoals uw contactgegevens, maar ook toegang tot persoonsgegevens nodig.

Gerechtvaardigde belangen:
Indien wij bepaalde gerechtvaardigde belangen hebben bij het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunnen wij uw gegevens om deze redenen verwerken, behalve wanneer uw belang om de gegevens niet te laten verwerken zwaarder weegt.

Het past binnen onze reguliere bedrijfsactiviteiten om u, indien u een overeenkomst met ons bent aangegaan, via de nieuwsbrief op de hoogte te houden van onze dienstverlening. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich op eenvoudige wijze kunt afmelden.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om en zorgen voor passende beveiliging, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Bewaar- en vernietigingstermijn persoonsgegevens
Persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn vloeit voort uit de zogeheten selectielijst die DeSom op basis van de Archiefwet heeft opgesteld en door de archiefinspecteur is goedgekeurd.

Waar uw persoonsgegevens verwerkt worden
Wij verwerken uw persoonsgegevens in de Europese Unie/EER. Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in of doorgegeven aan andere landen zonder dat passende waarborgen zijn genomen om uw gegevens te beschermen. Het doel hiervan is het uitvoeren van ondersteuningswerkzaamheden in de applicaties van deelnemers. De grondslag ter uitvoering van een overeenkomst is de dienstverleningsovereenkomst met de respectievelijke deelnemers. Persoonsgegevens, afhankelijk van de applicatie kunnen gehele persoonslijsten van de deelnemers worden ingezien.

Wie toegang heeft tot uw gegevens
Wij zullen uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden, behalve aan de volgende categorieën derde partijen of indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

 • Derden aan wie wij bepaalde diensten uitbesteden, zoals: IT-dienstverleners of softwareleveranciers
 • Overheden of (regelgevende) instanties, zoals de gemeenten.

Met partijen die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten, om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens te delen met derden wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van de belangen van u, ons of derden.

Wijzigingen in ons beleid
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd in het geval van wijzigingen aan onze dienstverlening of wijzigingen in de privacywetgeving. Wij zullen elke wijziging op deze website bekendmaken. Bij wijzigingen die op u van toepassing zijn zullen wij u hierover persoonlijk informeren, bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen
U heeft onder de privacywetgeving een aantal rechten. Deze rechten staan beschreven in artikel 12 – 23 van de AVG. U hebt in elk geval het recht op informatie, inzage, correctie, verwijdering, beperking van verwerking en het recht om een klacht in te dienen tegen een gegevensverwerking.
Indien u gebruik wilt maken van één of meer van deze rechten, kunt u contact met ons opnemen via info@sccdesom.nl. Aangezien DeSom niet zelfstandig verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens wordt uw verzoek behandeld door de verantwoordelijke organisatie.

Klachtrecht
Bent u het niet eens met een besluit van ons, bijvoorbeeld wanneer wij besluiten uw persoonsgegevens niet te verwijderen, of heeft u een klacht over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? Neem contact met ons op: wij zullen in dat geval proberen samen met u tot een oplossing te komen. Wij hebben een functionaris voor de gegevensbescherming (FG). De FG is binnen onze organisatie toezichthouder en adviseur voor de bescherming van persoonsgegevens. Als u vragen en/of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze FG Jelle Strikwerda. U kunt hem bereiken via telefoonnummer (0229) 85 66 66 of via jelle.strikwerda@sscdesom.nl.
Daarnaast kunt ook gebruik maken van één of meer van de volgende opties:

Welke wet- en regelgeving is van toepassing en wie houdt er toezicht?
De belangrijkste wet- en regelgeving voor het gebruiken van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In bepaalde gevallen is de AVG niet (helemaal) van toepassing. Dit kan het geval zijn indien er voor de omgang met uw persoonsgegevens bij sommige diensten of producten. De Autoriteit Persoonsgegevens treedt op als toezichthouder.

Maakt SSC DeSom gebruik van Cookies
Wij maken gebruik van cookies. Onze cookies slaan geen persoonsgegevens op. De cookies zijn nodig om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren. Door onze website te gebruiken, stemt u automatisch in met het gebruik van deze cookies.

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Dit tekstbestand kan worden gelezen door de browser die u gebruikt.

Waarom gebruiken we cookies?
Cookies zijn nodig voor de functionaliteit van de website, bijvoorbeeld om de online formulieren, de voorleesfunctie en het afspraaksysteem op onze website goed te laten werken. Ook gebruiken wij cookies voor statistische doeleinden. Zo kunnen wij onze dienstverlening verbeteren en de website zo goed mogelijk laten aansluiten bij de informatiebehoefte. Deze gegevens worden niet met anderen partijen gedeeld.

Slaan de cookies mijn persoonsgegevens op?
Nee, de door ons gebruikte cookies slaan geen persoonsgegevens van u op en kunnen niet worden gebruikt om u op een anderen website te volgen.

Kan ik de cookies uitzetten?
U kunt de cookies uitzetten. Dit kunt u doen via de instellingen van uw internetbrowser. Meer informatie over cookies en het uitschakelen hiervan vindt u op de website van de waarschuwingsdienst van het ministerie van Veiligheid en Justitie. U vindt ook meer informatie op de website van de Consumentenbond.

Wat zijn de gevolgen als ik de cookies uitzet?
Als u de cookies uitzet via de internetbrowser kan het zijn dat sommige onderdelen van de website niet meer goed werken, zoals de online formulieren.