Uitleg status Leidraad Aardgasvrije wijken

Op basis van feedback van gemeenten op de conceptversie van de Startanalyse, is de viewer voor de interactieve kaart op een aantal onderdelen aangepast. Daarnaast zijn er vragen over de status en het gebruik van de Startanalyse, de Leidraad en de verhouding met de Transitievisie Warmte.

Deze conceptversie zal tussen nu en maart 2020 aangescherpt en aangepast worden samen met gemeenten als haar primaire gebruikers.

Stapsgewijs en wijkgericht

De komende 30 jaar wordt de gebouwde omgeving aardgasvrij. Er wordt dan alleen nog gebruik gemaakt van alternatieve duurzame warmtebronnen. De afkoppeling gebeurt geleidelijk en gefaseerd, door middel van een wijkgerichte aanpak. Daarbij hebben gemeenten de regie. Dit start met het opstellen van de Transitievisie Warmte. Per wijk of buurt volgt een Uitvoeringsplan waarin de gemeente – na een participatieproces – de definitieve keuze beschrijft voor de alternatieve energie infrastructuur van een wijk of buurt en de einddatum wanneer deze van het aardgas af gaat.

Transitievisie Warmte

Een Transitievisie Warmte geeft bewoners, huis- en gebouweigenaren een eerste beeld van het stapsgewijze tijdpad richting aardgasvrij. Ook staat in de Transitievisie Warmte, voor de wijken waarin de gemeente voor 2030 aan de slag gaat, welke toekomstige energievoorziening(en) kansrijk zijn in hun buurt of wijk, met een indicatie van de mogelijke kosten. Het streven is dat gemeenten voor eind 2021 de Transitievisie Warmte hebben opgesteld.

Een belangrijke stap hierin is het verzamelen en analyseren van uniforme en betrouwbare data. Sommige gemeenten hebben deze analyse al zelf gemaakt. Deze gemeenten hoeven niet weer opnieuw een analyse uit te voeren. Voor de andere gemeenten heeft het ECW de Leidraad ontwikkeld.

Leidraad

De Leidraad bestaat uit:

  • De Startanalyse: Het PBL heeft op buurtniveau voor vijf aardgasvrije warmtestrategieën een eerste beeld van de technische en economische gevolgen (zoals nationale kosten, energievraag, CO2-uitstoot) uitgerekend. De berekeningen hiervoor zijn gedaan op basis van data die nationaal beschikbaar zijn. Specifieke lokale kennis (bv de ligging van monumenten, planning lokale woningcorporatie) is niet in deze berekeningen meegenomen. Deze berekeningen zijn nu inzichtelijk via een gemeentelijk rapport dat beschikbaar is via de website van PBL. Daarnaast is er een interactieve kaart beschikbaar via een viewer. Deze tool is nog in ontwikkeling.
  • De Handreiking voor lokale analyse: Daarmee kan de gemeenten de startanalyse aanvullen met lokale data, afkomstig van de gemeente en (lokale) stakeholders. Hiermee kan de gemeente recht doen aan de lokale situatie.

Status Startanalyse

De Startanalyse geeft geen advies over de beste keuze in het warmtealternatief, maar geeft per buurt een modelberekening van de te verwachten kosten voor elk warmtealternatief. Voor de precieze kosten zijn lokale factoren (zoals lokale ontwikkeling als vervanging riolering en specifieke kenmerken in woningbestand) medebepalend. De invloed van deze factoren verschilt per wijk. Daarom moeten gemeenten deze nog zelf toevoegen (aan de hand van de Handreiking voor lokale analyse). Daarnaast zijn in deze release niet de berekeningen van eindgebruikerskosten meegenomen, maar alleen de nationale kosten. De Leidraad is een hulpmiddel dat gemeenten naar behoefte kunnen gebruiken.

Naast een toelichting tijdens de provinciale bijeenkomsten (Ronde van NL) is ook een expertgroep vanuit het ECW in ontwikkeling die gemeenten gaat ondersteunen bij de analyse.

Meer informatie