Terugblik Commissie Financiën, 27 juni 2019

Op 27 juni vergaderde de commissie Financiën. Er is gesproken over onder andere de gelden Jeugd, specifieke uitkering Sport, het uitkeringsstelsel en de tegenvallende meicirculaire.

Gelden Jeugd

In de commissie is uitgebreid gesproken over het resultaat dat op jeugd met het kabinet bereikt is. De VNG heeft aangedrongen op een afspraak om te voorkomen dat gemeenten (grove) maatregelen moeten nemen om de meerjarenbegroting te sluiten. Terwijl op basis van de uitkomsten van het onafhankelijk onderzoek naar de volume- en uitgavenontwikkeling in de periode 2015-2019 wordt bepaald wat passende structurele budgetten zijn. Er is met name gesproken over de richtlijn die het kabinet in overleg met de provinciale toezichthouders opstelt die ertoe leidt dat de toezichthouder de afspraak over het onderzoek accepteert als basis voor de dekking in de meerjarenbegrotingen van gemeenten. Zie hierover het nieuwsbericht.   

De noodzaak van een dergelijke afspraak wordt door de commissie onderstreept, na 3 jaar incidenteel geld. Wel zijn er vragen over de wijze waarop die dekking verwerkt kan worden in de meerjarenbegroting. Dit moet duidelijk worden in de richtlijn die BZK met input van de toezichthouders maakt. Gemeenten dienen goede toelichting te krijgen over deze afspraak zodat zij die ook kunnen gebruiken richting hun toezichthouder. Daarmee wordt voorkomen dat onterecht (grove) maatregelen genomen moeten worden om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen. De accountant hoeft overigens niet betrokken te worden als gemeenten gebruik willen maken van deze richtlijn. De accountant kijkt immers alleen terug, naar de jaarrekening.

Specifieke uitkering sport

De verwachting dat het beschikbare budget tekort is, is uitgekomen. Hoe ga je dat voor het voetlicht brengen? Daar is een verdere analyse voor nodig. Die wordt nu uitgevoerd. Als uit die analyse blijkt dat er echt een gat zit, dan dringt de VNG bij de ministeries van VWS en Financiën aan op aanvullend budget. Deze nadere analyse volgt dit jaar en komt dan terug op de agenda van de commissie.

Uitkeringsstelsel

BZK is zoekende hoe het uitkeringsstelsel te moeten aanpassen na de kritiek die de algemene rekenkamer er op 15 mei bij verantwoordingsdag op uitte. Zowel voor het nieuwe stelsel per 2021 als bij het herbeoordelen van alle bestaande decentralisatie-uitkeringen. Voor de VNG is het van belang dat in reflex door het Rijk niet te snel naar de specifieke uitkering wordt gegrepen als alternatief voor decentralisatie-uitkeringen. Als die decentralisatie-uitkeringen niet intact kunnen blijven, bestaat in de meeste gevallen de voorkeur om die over te hevelen naar de algemene uitkering.
Uitgangspunt van de huidige wet: ‘je gaat erover of niet’. Maar decentralisatie-uitkeringen zitten daartussen. Daar moet ook in de toekomst een mogelijkheid voor worden geboden. Op langere termijn (2021) moet de wetsaanpassing een oplossing beiden.

Meicirculaire

De meicirculaire valt tegen. Het aangekondigde accres verdampt door onderuitputting bij het Rijk, een groter beroep op het BTW-compensatiefonds en een lagere geraamde inflatie. Dit knelt, ook omdat de uitkomsten hevig schommelen. De komende heidag op 26 en 27 september biedt een goede gelegenheid dit aan te kaarten bij de dan aanwezige staatssecretaris Snel.

Meer informatie

Zie voor informatie over jaarrekening nieuwsbericht Richtlijn voor extra middelen jeugdzorg in begroting(9 juli 2019)