Position paper eerste aanzet zienswijze accountantscontrole

Een delegatie van de VNG commissie Financiën heeft in maart 2019 samen met een delegatie vanuit het IPO gesproken met de commissie toekomst accountancysector. In dit gesprek zijn een aantal vraagstukken besproken. De bredere VNG reactie op deze vraagstukken is verwerkt in een position paper.

Aanleiding

Eind 2018 heeft de minister van Financiën de onafhankelijke commissie toekomst accountancysector ingesteld. Eind 2019 brengt deze commissie advies uit aan de minister van Financiën. Deze commissie heeft een brede taakopdracht (niet alleen publiek domein) met de focus op de verbetering van de wettelijke accountantscontroles.

Hoofdboodschap VNG position paper

  1. Geldende wetgeving en verordeningen kritisch bezien 
  2. Vakmanschap laten prevaleren en een beweging inzetten van rule-based naar principle-based controle
  3. Organisatie van Openbaar Belang (OOB)-status voor gemeenten geen toegevoegde waarde
  4. Inzet op innovatie & digitalisering om het controleproces doelmatiger te maken vraagt een heroriëntatie op het controleproces van de accountant
  5. De VNG ondersteunt kennis aangaande de voor- en nadelen van een gemeentelijke accountantsdienst. Gemeenten worden daarmee beter ondersteund om een afweging te maken om de accountantscontrole onder te brengen bij een gemeentelijke accountantsdienst of een private accountantsdienst.

Eerste aanzet

Het position paper is voor de VNG een eerste aanzet naar een VNG zienswijze over de accountantscontrole. De komende tijd zal de VNG nader verkennen of een inrichting van controle van overheidswege wenselijk is, naast de huidige mogelijkheden van een private controle en een gemeentelijke accountantsdienst. Dit moet echter niet worden opgevat als de wens voor een gedwongen structuurwijziging, waarbij alle gemeenten verplicht gebruik moeten maken van een bepaalde vorm van controle. Ook gaat de VNG o.a. nader stil staan bij de vraag hoe de accountantscontrole de gemeenteraad in haar taak ondersteunt voor de democratische controle. 

Kennisuitwisseling

De VNG gaat kennisuitwisseling over gemeentelijke accountantsdiensten stimuleren zodat gemeenten een bewuste afweging kunnen maken. Hiertoe  brengt de VNG eerst de voor- en nadelen nader in kaart.

Meer informatie