Interbestuurlijk samenwerken: hoe ver zijn we?

Het is ruim een jaar geleden dat gemeenten, Rijksoverheid, waterschappen en provincies het Interbestuurlijk Programma ondertekenden. Hoe staat het na een jaar met gelijkwaardig en opgavegericht samenwerken op de 9 opgaven en overkoepelende thema’s? En wat staat ons de komende periode te doen?

Het afgelopen jaar heeft de focus gelegen op de samenwerking op niveau van de departementen en de koepels. In een gisteren verzonden ledenbrief beschrijven we enkele opgaven die door samenwerking in het IBP vooruit geholpen zijn en enkele waar we nog onvoldoende voortgang op boeken.

Toegevoegde waarde IBP

  1. De manier van samenwerken staat in het IBP centraal. Bij een gezamenlijke opgave is het niet de Rijksoverheid die gedetailleerd de richting van een oplossing bepaalt, maar is gelijkwaardigheid en wederkerigheid tussen de overheden het uitgangspunt. Ieder draagt bij vanuit de eigen bevoegdheid, verantwoordelijkheid en mogelijkheden.
  2. Het onder de aandacht brengen van cross-overs is ook een belangrijk doel van het IBP. Door opgaven aan elkaar te verbinden is maatschappelijke meerwaarde te behalen. Zo is de verbinding tussen zorg en veiligheid, logisch op het niveau van wijken, door interbestuurlijke samenwerking hoog op de agenda gekomen.

Hoe ver zijn we?

Op opgaven als vitaal platteland, problematische schulden oplossen en voorkomen en kans creëren voor minder zelfredzame jongeren is duidelijk voortgang geboekt. In deze opgaven is er, meer dan voorheen, sprake van een gelijkwaardige samenwerking tussen de overheden en een beter begrip van de maatschappelijke opgaven waar een ieder een eigen rol in heeft in te nemen. Bij andere opgaven is nog winst te boeken en wordt nog niet conform de uitgangspunten van het IBP samengewerkt.

In de komende periode hebben we aandacht voor leertrajecten op de verschillende opgaven en onderzoeken we of we toegang hebben tot de juiste kennis die nodig is om de opgaven ook verder te kunnen helpen. Ook brengen we in kaart welke successen en knelpunten bij de leden naar voren komen die we in het kader van het IBP aandacht kunnen geven.

Meer informatie