'Gemeenten nodig voor behalen van internationale doelen'

Tijdens de bestuursvergadering van UCLG in Montevideo op 6 april benadrukte VNG-voorzitter Jan Van Zanen het belang van partnerschappen met lokale overheden om internationale agenda’s te realiseren.

Lokale overheden spelen een belangrijke rol in conflictpreventie en -oplossing aldus Van Zanen. Zij helpen bij het gesprek tussen (groepen) bewoners en bevorderen sociale cohesie, leidend tot een (meer) vreedzame samenleving. Nationale overheden en internationale organisaties zorgen voor de inspirerende kaders van deze activiteiten, maar staan net iets verder weg van de dagelijkse praktijk in de gemeenten.

Samenwerking

Om internationale doelen zoals de klimaatdoelstellingen of de Sustainable Global Goals te halen is samenwerking tussen alle bestuurslagen dan ook cruciaal, aldus Van Zanen. Verenigingen van gemeenten vervullen vaak een brugfunctie, tussen het internationale en nationale niveau, en de lokale praktijk.

Klimaatakkoord

Als voorbeeld wees hij op de interbestuurlijke samenwerking in Nederland rond het klimaatakkoord. De uitvoering op gemeentelijk niveau van dit akkoord zal bepalend zijn voor het succes.

Peace Prize

In Montevideo riep Van Zanen lokale overheden op om voorbeelden van conflictresolutie, vredesinitiatieven en maatschappelijke dialoog te delen, onder andere via aanmelding voor de UCLG Peace Prize 2019. De aanmeldingen zijn ook open voor Nederlandse of andere Europese gemeenten. 

Meer informatie