De implicaties van de Wvggz voor jeugdigen

Per 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in. De Wvggz geldt ook voor jeugdigen. In een factsheet geven we een beknopt overzicht van de Wvggz en de belangrijkste ‘checks’ in de implementatie van de Wvggz rondom jeugdigen.

Aanpassing wetgeving

Op 1 januari 2020 treden zowel de Wet verplichte gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. Deze wetten vervangen de huidige Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Voor gemeenten is een aantal taken en verantwoordelijkheden nieuw.

Zo krijgt iedereen de mogelijkheid om bij de gemeente een melding te doen als hij van mening is dat iemand (verplichte) psychische zorg nodig heeft. De gemeente moet die melding onderzoeken (verkennend onderzoek) en zo nodig het traject naar een ‘zorgmachtiging’ (de huidige Rechterlijke Machtiging) in gang zetten. 

Implicaties voor jeugd

Zowel de Wvggz als de Wzd gelden, net als de wet Bopz, ook voor jeugdigen. Daarom is het belangrijk om bij de voorbereiding op invoering van de nieuwe Wvggz rekening te houden met de implicaties voor jeugd. De VNG heeft een factsheet gepubliceerd, waarin de implicaties van deze wetswijziging voor jeugd staat beschreven.

Meer informatie