Wetsvoorstel Markt en Overheid, een paradox voor gemeenten

Op 6 februari is er een Algemeen Overleg (AO) van de Kamercommissie Marktwerking & Mededinging. De VNG vraagt aan de Kamercommissie aandacht voor de onderwerpen één digitaal register inbesteden en het Wetsvoorstel Markt en Overheid.

In een e-mail aan de Tweede Kamer vragen wij aandacht voor de dubbele signalen die het wetvoorstel Markt en Overheid oproept bij gemeenten. Zij worden enerzijds gevraagd zich in te spannen voor nieuwe taken zoals de uitvoering van klimaatambities of in de zorg, waar een markt ontbreekt of gebrekkig werkt. De belangen van gemeenten en ondernemers kunnen ook uiteenlopen zoals het beleidsonderzoek ‘Inbesteden van gemeenten’ ook aangeeft. Anderzijds moet straks voldaan worden aan allerlei administratieve verplichtingen met bijbehorende extra lasten. De regelreflex sluit niet aan op de klimaat- en zorgambities.

Betere communicatie

Hoe wij dit moeten koppelen aan de genoemde opgaven maar ook het in beweging krijgen van 355 gemeenten is ons onduidelijk. Aanscherping van de algemeen belang uitzondering is niet de oplossing voor de door bedrijven ervaren problemen vinden wij. Wij pleiten daarom voor betere communicatie en samenwerking tussen ondernemers en overheden, in plaats van meer regelgeving.

Meer informatie