Voortgang Herziening gemeentefonds

Er is een herziening van het totale gemeentefonds per 2021 op komst. Met deze herziening van het gemeentefonds wordt onder meer beoogd de vastgestelde knelpunten in de verdeling van de middelen voor het sociaal domein op te lossen.

De afgelopen maanden hebben diverse voorbereidende onderzoeken plaatsgevonden en eind maart zijn de daadwerkelijke verdeelonderzoeken van start gegaan. Daarmee is een volgende fase in de herziening ingegaan. Via onze ledenbrief informeren wij u over de stand van zaken van deze onderzoeken, de planning voor de komende maanden en de manier waarop u als gemeente betrokken kunt blijven bij de herziening. Ook treft u bij de ledenbrief de  brochures waarin de onderzoeksbureaus hun plan van aanpak op hoofdlijnen hebben beschreven.

Doel

Het doel van de herziening van het gemeentefonds is te komen tot een volledige en integrale herijking van het gemeentefonds. Alle uitgavenclusters worden bij de herziening betrokken, evenals de manier waarop de inkomsten van gemeenten verevend worden.

Hoe kunt u betrokken blijven?

De VNG blijft op verschillende manieren in gesprek met gemeenten. Dat gebeurt ambtelijk via de daarvoor in het leven geroepen VNG-klankbordgroepen en bestuurlijk via de formele lijn van de VNG-commissies. Ook zullen er komende zomer een aantal bijeenkomsten rondom dit onderwerp worden georganiseerd. Gemeenten kunnen ambtelijk en bestuurlijk dus op verschillende momenten en manieren input geven gedurende de herziening van de financiële verhouding.

Regiobijeenkomsten voor ambtenaren

Momenteel vindt er een serie regiobijeenkomsten plaats. Tijdens deze bijeenkomsten wil de VNG in gesprek gaan met ambtenaren financiën en ambtenaren sociaal domein om hun te informeren over de plannen over de herziening financiële verhouding. Zie de VNG agenda op de om te zien wanneer er bij u in de regio een bijeenkomst plaatsvindt.

Bijeenkomsten voor bestuurders

Vlak na de zomer zal de VNG enkele bijeenkomsten gaan organiseren om gemeentebestuurders te informeren over de herziening. Tijdens deze bijeenkomsten is nadrukkelijk ook gelegenheid om mee te praten over de bestuurlijke keuzes die rond die tijd gemaakt moeten worden. Zodra bekend is waar en wanneer deze plaats zullen vinden, zal deze informatie op de VNG-site worden gepubliceerd.

Meer informatie