Voorstel adviesrecht schuldenbewind: voorwaarden ontbreken

De VNG vindt het jammer dat het merendeel van de vijf randvoorwaarden geen plek heeft gekregen in het aangepaste concept wetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind. Dit schrijven we in een bestuurlijke reactie aan staatssecretaris Van Ark en minister Dekker.

In oktober 2018 had de VNG gereageerd op het concept wetsvoorstel en adviseerde zij in een volgende versie vijf randvoorwaarden mee te nemen. 

Samen naar een uitvoerbaar wetsvoorstel in de brede keten

Een toenemend aantal mensen doet een beroep op instrumenten als beschermingsbewind omdat zij niet kunnen meekomen in de complexe samenleving. Om daadwerkelijk iets te doen aan hun problematische schulden is samenwerking nodig met de gemeentelijke schuldhulpverlening. Het aantal mensen dat in de problematische schulden komt, kan worden beperkt door een aantal landelijke maatregelen zoals de vereenvoudiging van het toeslagenstelsel, concretisering van een socialere rijksincasso, etc.

Daarnaast kunnen gemeenten ook zelf een steentje bijdragen wanneer gemeenten samen met ketenpartners de inwoner met beginnende financiële problemen eerder kan signaleren (vroegsignalering) en door in te zetten op een laagdrempelige en breed toegankelijke schuldhulpverlening.

Deze verbeteringen in de keten zijn noodzakelijk, naast meer regie op de instroom tot beschermingsbewind (en de duur van de maatregel beschermingsbewind). We weten dat ons huidige inkomens- en incassostelsel te ingewikkeld is, dat vereenvoudiging van het systeem nog lang op zich laat wachten en dat een grote groep burgers daardoor structureel ondersteuning nodig heeft bij het beheer van hun huishoudfinanciën.

Een breed gesprek over de ketensamenwerking én de financieringsstructuur van beschermingsbewind blijft dan ook noodzakelijk.

In gesprek

Om te komen tot een gedegen, (financieel) uitvoerbaar en haalbaar wetsvoorstel treden wij graag in gesprek met beide departementen om:

  • Aan de vijf randvoorwaarden tegemoet te komen in het definitieve wetsvoorstel
  • Duidelijkheid te bieden over beschermingsbewind light en het onderzoek uit te voeren alvorens het op te nemen in de wetgeving
  • Een onafhankelijk onderzoek naar de financieringsstructuur uit te voeren en daarbij de kosten van dit wetsvoorstel mee te nemen. De benodigde middelen te regelen bij dit wetsvoorstel en daarbij ook recht doen aan de afspraak in het IBP over de kosten bijzondere bijstand

Meer informatie