Voorstel Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

De VNG reageert positief op het wetsvoorstel van het ministerie van BZK tot instelling van een adviescollege voor de rechtspositie van politieke ambtsdragers. Een permanent onafhankelijk adviescollege kan rechtspositionele wijzigingen aan de orde stellen.

Een permanent adviescollege zorgt volgens de minister voor een samenhangende aansprakensystematiek voor alle politieke ambtsdragers en voorkomt dat salarisaanpassingen en andere rechtspositionele wijzigingen door deelaanpassingen een sterk incidenteel karakter hebben.

ORDPA

Deze doelstelling van het voorgestelde adviescollege lijkt tegemoet te komen aan de wensen van de deelnemers aan het Overleg Rechtspositie Decentrale Politieke Ambtsdragers (ORDPA) In het ORDPA spreken de decentrale koepels VNG, IPO, UvW en vertegenwoordigers van alle negen beroepsgroepen van politieke ambtsdragers in de provincies, gemeenten of waterschappen, met BZK over de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van het decentrale politieke ambt..

Aandachtspunten

Ondanks dat de VNG positief is over het voorstel wordt er in de brief wel gewezen op aandachtspunten. Die leest u in onderstaande brief als reactie op het concept-wetsvoorstel.

Meer informatie