VNG wil overleg met vakbonden over Cao Gemeenten hervatten

De VNG heeft de vakbonden een antwoord gestuurd op hun ultimatumbrief. De VNG gaat niet in op het ultimatum en roept de vakbonden op om terug te keren naar de cao-tafel.

De VNG kreeg 25 april jl. een ultimatumbrief van de vakbonden. In de brief staan tien eisen. Als de VNG niet akkoord gaat met die eisen, organiseren de vakbonden collectieve acties om een aanvaardbaar resultaat af te dwingen.

Geen eindbod 

De VNG betreurt het dat de vakbonden onverwachts tijdens het zesde overleg zijn weggelopen van tafel en een einde hebben gemaakt aan de onderhandelingen. Gedurende de overleggen over de nieuwe Cao Gemeenten, zijn er stappen gezet naar een akkoord. De VNG was — en is nog steeds— bereid om nog meer stappen te zetten. De VNG heeft geen eindbod gedaan. Roel Cazemier, voorzitter van het College voor Arbeidszaken is teleurgesteld in de opstelling van de vakbonden: ‘Het is voor werkgevers en medewerkers belangrijk om duidelijkheid te hebben over een nieuwe Cao Gemeenten. Wij willen bewegingen richting een acceptabel akkoord  blijven maken. Dit lukt niet als vakbonden vast blijven houden aan al hun eisen. Dat is bijzonder jammer.’

Aanvaardbaar akkoord

In de ultimatumbrief van de vakbonden staan 10 eisen. Zonder overleg moet de VNG met al deze eisen akkoord gaan. De VNG kan dat niet. Niettemin is de VNG op veel van de eisen bereid om afspraken te maken. Uit de intensieve overleggen met de vakbonden concludeert de VNG dat er op veel punten overeenstemming kan worden bereikt. 

De VNG verzoekt de vakbonden daarom om terug te keren naar de cao-tafel om  verder te praten over een voor alle partijen aanvaardbaar akkoord.

Belangrijk punt voor de VNG is de harmonisatie van het bovenwettelijk verlof. Daarmee komt niet alleen een einde aan lokale verschillen, maar komt deze arbeidsvoorwaarde ook ten goede aan alle groepen medewerkers. De vakbonden verbinden daar een nieuwe voorwaarde aan: ‘breed vitaliteitsbeleid’ voor alle groepen medewerkers, maar met als zwaartepunt een extra generieke seniorenregeling. De VNG kan onmogelijk akkoord gaan met deze generieke seniorenregeling van de vakbonden. Gemeenten willen een maatwerkgerichte aanpak in vitaliteitsvraagstukken. Een generieke regeling is onhaalbaar. 

Open en reëel overleg

Gemeentelijke werkgevers willen graag dat er op korte termijn een goede cao komt die recht doet aan de inzet van alle medewerkers in de sector. Het moet ook mogelijk zijn om daarover verder te onderhandelen. Een ultimatum en mogelijke acties van vakbonden helpen daar niet bij. De VNG wil open en reëel overleg blijven voeren, verder gaan met het maken van afspraken en toewerken naar een akkoord. De VNG hoopt dat de vakbonden gehoor geven aan de oproep om het overleg te hervatten.

Collectieve acties

Dat de VNG niet ingaat op het ultimatum betekent waarschijnlijk dat de bonden acties gaan organiseren. Dit hebben zij in de ultimatumbrief aangekondigd. De bonden informeren de VNG en de gemeenten hierover apart. 

Meer informatie