VNG: bekijk woonopgaven integraal

Gemeenten staan op gebied van huisvesting voor wel meer opgaven dan alleen ‘van het gas af’. Ga niet uit van een gesegmenteerde benadering, waarschuwt VNG de Tweede Kamer in reactie op de brief van minister Ollongren van BZK over de Woningwet en het Huurakkoord. 

Na het meireces bespreekt de Kamer in een Algemeen Overleg de evaluatie van de Woningwet en het Huurakkoord. Verduurzaming is daarbij een van de aandachtspunten.

Opgaven

VNG wijst de Kamer erop, dat bij verduurzaming niet alleen rekening dient te worden gehouden met ‘van het gas af’ en energiebesparing, maar ook met klimaatadaptatiemaatregelen en het gebruik van circulaire bouwmaterialen. Er zijn nog andere opgaven, zoals funderingsherstel, bodemdaling en asbestverwijdering. Of woontechnische verbeteringen, wegwerken van achterstallig onderhoud, veiligheidsmaatregelen en herstel van architectonische waarden.

Regierol gemeenten

Verder onderschrijft en benadrukt de VNG het in de evaluatie genoemde uitgangspunt dat ‘de gemeente verantwoordelijk is voor de regie op en coördinatie van de lokale energietransitie. Corporaties moeten deze rol niet overnemen, noch de verantwoordelijkheid of risico’s dragen voor de verduurzaming van bezit van andere eigenaren.

Betaalbaarheid huren

VNG onderstreept ook het belang van het borgen van betaalbare huren. VNg is voorstander van het blijvend maken van de tijdelijke verhoging van de inkomensgrens voor toelating tot de sociale huursector. Dat is belangrijk omdat anders teveel huishoudens tussen wal en schip vallen en omdat gemengde wijken goed zijn voor de leefbaarheid.

Meer informatie