Verlenging overgangsrecht Wmo/Wlz bij een AWBZ-indicatie

Per 1 januari 2021 wordt de Wlz opengesteld voor mensen met psychische stoornissen. Om cliënten, gemeenten en zorgaanbieders niet onnodig te belasten met meerdere herindicaties, wordt het Wmo-overgangsrecht beschermd wonen voor mensen met een AWBZ-indicatie met een jaar verlengd.

Dit betekent dat alle inwoners met een AWBZ ZZP-GGZ-C indicatie die geldig is tot 1-1-2020 een verlenging van deze indicatie krijgen tot 1-1-2021. De VNG krijgt nog vragen van gemeenten waaruit we opmaken dat ze niet op de hoogte zijn van deze bestuurlijke afspraak. 

Gevolgen voor gemeenten

De VNG informeerde oktober vorig jaar per ledenbrief over de gevolgen van het verlengen van het overgangsrecht voor gemeenten:

Daar waar ZZP-GGZ-C staat, worden de indicaties bedoeld op grond van het AWBZ-overgangsrecht, dus indicaties die voor 1-1-2015 zijn afgegeven. Gemeenten hanteren de term ZZP-GGZ-C soms ook voor inwoners die na 1-1-2015 op grond van de Wmo een indicatie voor beschermd wonen hebben gekregen. Deze indicaties vallen niet onder het overgangsrecht.

Implementatie

Naar verwacht bespreekt de Tweede Kamer het wetsvoorstel nog voor de zomer. Het ministerie van VWS werkt met betrokken partijen, waaronder de VNG en het CIZ, aan de implementatie voor het openstellen van de Wlz voor mensen met psychische stoornissen.

Regiotafels

In mei gaan 10 regiotafels van start waarin gemeenten samen met zorgverzekeraars, CIZ, en andere partijen aan de slag gaan om de overgang van cliënten naar de Wlz zo goed mogelijk te laten verlopen. De processen van indicatiestelling en inkoop worden verhelderd en op elkaar af gestemd waar mogelijk. 

Meer informatie

Binnenkort publiceert VWS een webpagina met alle beschikbare informatie over de implementatie. We houden u hiervan op de hoogte.