Thuiszitterspact: ‘We leggen ons er niet bij neer’

Het laatste jaar van het Thuiszitterspact gaat in. De ondertekenaars van het pact willen de aanpak een extra impuls geven om het aantal thuiszitters terug te dringen. Op 27 september gingen de pactpartners in gesprek met jongeren over de acties die zijn uitgezet na de vorige top.

Thuiszitters, het blijft een lastig thema om grip op te krijgen. Door verschillende definities en manieren van registreren zijn regio’s onderling moeilijk vergelijkbaar. Volgens de laatste tellingen (begin 2019) neemt het aantal thuiszitters onder aan de streep tot nu toe niet af. Woensdag 25 september luidden scholen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs de noodklok in de media. Zij moeten soms kiezen tussen twee kwaden: klassen onverantwoord groot maken, of kinderen noodgedwongen thuis laten zitten.

Ook al is de problematiek complex, divers en hardnekkig, en zijn de regionale verschillen groot, de partners van het Thuiszitterspact leggen zich er niet bij neer!

Tal van acties in gang gezet

Eén van de concrete acties die vandaag op de agenda staan om te bespreken is het voeren van gesprekken met tien regio’s waar het aantal thuiszitters momenteel toeneemt. Specialisten op het gebied van passend onderwijs helpen in deze regio’s hulpvragen te concretiseren en om te zetten naar maatwerkondersteuning.

Daarnaast zijn er de afgelopen periode tal van andere acties uitgezet. Zo is er een modelconvenant privacy thuiszitters opgeleverd, dat een einde moet maken aan de onduidelijkheden met betrekking tot privacy bij uitwisseling van gegevens tussen onderwijs en jeugdhulp. Daarnaast zijn diverse regionale bijeenkomsten georganiseerd voor onderwijs, jeugdhulp/zorg en ouders. 

Analyse

Onderzoeksbureau Regioplan heeft in opdracht van het Thuiszitterspact een analyse gemaakt van de stand van zaken en adviezen geformuleerd voor het vervolg. Deze adviezen zijn verwerkt in een impulsagenda en in de acties die op dit moment reeds lopen. De impulsagenda wordt volgende week toegevoegd aan dit bericht.

Het Thuiszitterspact heeft als doelstelling dat in 2020 voor elke thuiszitter binnen drie maanden een passend aanbod in onderwijs en/of zorg beschikbaar is. De partners streven naar een lokale sluitende aanpak, waarin het kind centraal staat en op lokaal niveau afspraken worden gemaakt tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten om thuiszitten te voorkomen en terug te dringen.

Meer informatie

Het pact bestaat uit de ministeries van OCW en VWS, PO-Raad, VO-raad en Ingrado