Terugblik VNG-cie College voor Arbeidszaken 23 maart

Het College voor Arbeidszaken kwam op donderdag 23 maart 2017 bijeen. Op de agenda voor deze vergadering stond o.a. de Cao Gemeenten, inclusieve arbeidsmarkt en de raadsvergoedingen bij gemeenten.

Cao Gemeenten

De onderhandelingen voor de nieuwe cao zijn gestart. Het overleg tussen de vakbonden en de werkgeversdelegatie verloopt tot dusver constructief. Het college wisselde tijdens de vergadering uitgebreid van gedachten over de inzet van flexibele arbeid bij gemeenten.

Te gast was Jan van der Lei, beleidsmedewerker Gemeentefinanciën bij de VNG, die een presentatie gaf over het financiële kader van gemeenten. Voor het bepalen van de loonparagraaf in de cao is dit van belang. Het college heeft door deze verhelderende presentatie een duidelijk financieel inzicht gekregen voor de komende periode 2017-2018.

Inclusieve arbeidsmarkt

De onderkant van de arbeidsmarkt kent verschillende doelgroepen. Gemeenten hebben de vrijheid om zelf te bepalen welk arbeidsvoorwaarden zij aanbieden. Huib van Olden, commissielid en voorzitter van de Kamer Inclusieve Arbeid (KIA) vroeg  in een presentatie aandacht voor de verschillen in arbeidsvoorwaardenpakketten die hierdoor in het land bestaan. Gemeenten hebben in 2013 bij de resolutie ‘Een vitale lokale samenleving’ gestemd tegen een nieuwe cao voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Dit standpunt is reeds van kracht. Met de invoering van de Participatiewet in 2015 zijn gemeenten verplicht gesteld om mensen uit de doelgroep met een arbeidsbeperking aan passende arbeid te helpen. Hierdoor zijn er verschillen in arbeidsvoorwaardenpakketten opgetreden. Gediscussieerd werd of dit een wenselijk gevolg is. Het college stelt voor om samen met de commissie Werk & Inkomen te verkennen welke verschillen er zijn en of er op onderdelen mogelijkheden zijn voor een centrale aanpak.

Raadsvergoedingen

Uit het rapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur, ‘15,9 uur. De verbindende rol van het raadslid in een vitale democratie’ is gebleken dat raadsvergoedingen van kleinere gemeenten niet in verhouding staan tot de taakzwaarte. BZK is wetgever en coördinerend ministerie als het gaat om vergoedingen voor politieke ambtsdragers. De subcommissie Rechtspositie Politieke ambtsdragers, onderdeel van het College voor Arbeidszaken, pleit bij BZK voor een (brede) heroverweging van de vergoeding van raadsleden in de kleinste gemeenten. Deze subcommissie hoopt snel stappen te kunnen maken, maar het is zeer waarschijnlijk dat dit in een volgend kabinet pas tot concrete resultaten leidt.