Terugblik op de bestuursvergadering van 14 maart

Een keer per jaar heeft het bestuur een gezamenlijk overleg met de voorzitters van de provinciale afdelingen. Zij waren 14 maart aanwezig bij de bestuursvergadering. Er was deze keer aandacht voor de Meerjarenvisie en de analyse van het ontwerp klimaatakkoord van Hans Mommaas.

Meerjarenvisie 2020-2024

Met de provinciale voorzitters blikt het bestuur terug op de rondgang die Jantine Kriens afgelopen maanden maakte langs alle provinciale afdelingen. Ook de netwerken G4, G40, P10 en PMG zijn bezocht. De opgehaalde input wordt nu vertaald naar de Meerjarenvisie 2020 – 2024. Deze wordt ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd op 18 april en aan de leden tijdens de ALV op 5 juni in Barneveld.

Toelichting analyse ontwerp klimaatakkoord

Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), gaf een toelichting op de doorrekeningen van het Ontwerp Klimaatakkoord.  De klimaatopgave is zijn inziens een maatschappelijke opgave, met grote betekenis (en een grote rol) voor gemeenten en andere decentrale overheden. 

Vervolg klimaatakkoord

In vervolg op de presentatie van Hans Mommaas geeft voorzitter Lot van Hooijdonk van de VNG-commissie EKEM aan dat op basis van de gepresenteerde doorrekeningen nog moet worden beoordeeld of de randvoorwaarden die de VNG heeft gesteld. Vanzelfsprekend wil het bestuur richting de ALV de leden goed meenemen, ondanks het krappe tijdpad.

Visitatiecommissie sociaal domein

De Visitatiecommissie financiële beheerbaarheid sociaal domein gaat, onder leiding van Marjanne Sint, gemeenten ondersteunen bij het grip krijgen en houden op de uitgaven in het sociaal domein. Het bestuur stemt in met de instelling van en de voorgestelde leden en voorzitter voor deze commissie.

Common Ground 

Op verzoek van de voorzitter Henri Lenferink van het College van Dienstverleningszaken, bespreekt het bestuur de verbetering en modernisering van de dienstverlening door vernieuwing van de gemeentelijke informatievoorziening.

Onder de noemer Common Ground werkt de VNG aan nieuwe principes en standaarden. Het bestuur is het eens dat hun betrokkenheid belangrijk is: het is een grote operatie, die een lange adem vergt en die gepaard gaat met grote uitgaves. Zoals op veel andere onderwerpen geldt ook hier dat gemeentes hier samen op moeten trekken.

Meer informatie