Terugblik commissie financiën 14 maart

De VNG-commissie Financiën vergaderde op 14 maart 2019. Op de agenda stond onder andere de Herziening Financiële Verhoudingen: beoordelingskader, een presentatie van BZK over vernieuwing van het uitkeringsstelsel en inbreng vanuit de VNG voor de Commissie Toekomst Accountancysector.

Natuurlijk is ook gesproken over het voorjaarsproces in relatie tot de middelen Jeugd en het GGZ-akkoord.

Herziening Financiële Verhoudingen: beoordelingskader

De commissie bespreekt een beoordelingskader, waarin een groot aantal facetten is opgenomen om het nieuwe verdeelmodel dat later dit jaar wordt opgeleverd op te beoordelen. Het zijn onderwerpen die bij de beoordeling bekeken worden, zonder dat al per onderwerp invulling is gegeven aan wanneer het nieuwe model voldoet. Later dit jaar wordt in VNG-verband besloten of en op welke wijze elk criterium meetelt bij de beoordeling. Het VNG-bureau maakt op korte termijn samen met leden van de commissie Financiën een gedetailleerde planning, met name om vast te stellen wanneer bestuurlijke keuzes gemaakt worden.

Vernieuwing uitkeringsstelsel

BZK is bezig met een nieuw uitkeringsstelsel. Op dit moment bestaan naast de algemene uitkering de volgende type uitkeringen: decentralisatie-uitkering, integratie-uitkeringen en specifieke uitkeringen. BZK geeft aan dat die huidige typen uitkeringen de toegenomen samenwerking tussen overheidslagen, met verantwoordelijkheden van meerdere overheidslagen zoals bij het IBP, niet goed kunnen faciliteren. Daarnaast is er kritiek van onder andere de Algemene Rekenkamer en de Raad van State. De herziening is in juli 2018 toegezegd aan de Tweede Kamer. Beoogd is het uitkeringsstelsel per 2021 aan te passen.

Opmerkingen commissie

In de commissievergadering hebben BZK-medewerkers het proces van vernieuwing toegelicht en de commissie om een eerste reactie gevraagd. De commissie heeft onder andere opgemerkt:

  • het prettig te vinden dat BKZ vroeg in het proces de VNG ook bestuurlijk betrekt bij dit onderwerp
  • dat duidelijk moet zijn welk probleem ook voor gemeenten opgelost wordt met een nieuw uitkeringsstelsel
  • het belangrijk te vinden dat middelen in de algemene uitkering vrij besteedbaar zijn. En dat dat de laatste jaren materieel steeds minder het geval is, wet- en regelgeving rondom bijvoorbeeld het sociaal domein beperken daarin
  • dat als het Rijk ook enige verantwoording van gemeenten verlangt, dat idealiter aangesloten wordt bij de bestaande informatiestroom aan de gemeenteraad

De komende maanden is de VNG nauw betrokken bij de verdere vormgeving van het nieuwe uitkeringsstelsel. Later dit jaar wordt de VNG om formeel advies gevraagd op een voornemen van het Rijk het uitkeringsstelsel aan te passen.

Inbreng voor Commissie Toekomst Accountancysector

Leden van de commissie Financiën zijn recent in gesprek gegaan met leden van de commissie Toekomst Accountancysector. De commissie Toekomst Accountancysector is ingesteld door de minister van Financiën. De VNG is door de commissie Toekomst Accountancysector uitgenodigd om met een zienswijze te komen omtrent die toekomst van de accountancy. De VNG gaat daarop in, uiterlijk 22 april komt de VNG met een position paper. Daarbij wordt aangesloten op standpunten die de VNG eerder al heeft geuit, zoals via de commissie Depla.

Meer informatie