Terugblik Bestuurlijk Overleg met staatssecretaris Van Ark

De bestuurlijke delegatie van de VNG had op 4 april een bestuurlijk overleg met staatssecretaris van Ark (SZW). De VNG delegatie bestond uit de wethouders Peter Heijkoop, Alberta Schuurs, Rutger Groot Wassink en Cees van Eijk, en adviseur van de delegatie Erik Dannenberg (voorzitter van Divosa).

Gesproken werd onder andere over:

Breed Offensief

De VNG delegatie en de staatssecretaris hebben wederzijdse waardering uitgesproken over de constructieve samenwering. Dit heeft geleid tot het oplossen van een aantal knelpunten. Er zijn echter ook punten waar nog geen overeenstemming over is. De VNG delegatie heeft onder andere de risico’s benoemd die de voorgestelde maatwerkvoorziening met zich meebrengt. De onderliggende doelstelling wordt gedeeld door gemeenten, maar de wijze waarop dit nu wordt ingericht niet.

Gemeenten voorzien een aanzuigende werking, en verwachten dat commerciële bureaus hier een markt in zien. Dit leidt tot hoge kosten en is bovendien een aantasting van de beleidsvrijheid van gemeenten. Jobcoaching is een goed instrument, maar gemeenten zijn prima in staat om dit zelf op de juiste manier in te zetten. De VNG delegatie benadrukt dat de huidige financiële middelen niet toereikend zijn.

Individuele studietoeslag

Onderzoek door de Inspectie SZW heeft uitgewezen dat aanzienlijk minder personen dan verwacht gebruik hebben gemaakt van de individuele studietoeslag. Er is daarom gesproken over de verschillende uitvoeringsopties voor deze regeling. De VNG delegatie heeft aangegeven een sterke voorkeur te hebben voor het handhaven van de uitvoering door gemeenten, maar wel met harmonisatie van de hoogte van de studietoeslag en de wijze van uitvoering. Gemeenten willen zich er voor inzetten om de regeling beter te laten werken en het bereik te vergroten.

Armoedebeleid en schuldenaanpak

De VNG delegatie heeft met de staatssecretaris over zowel het armoedebeleid als de brede schuldenaanpak besproken. De VNG delegatie heeft het belang benadrukt van het aanpakken van de structurele oorzaken van armoede en schulden. Gemeenten zetten zich hier voor in, maar nadrukkelijk is ook gewezen op de rol van het Rijk hierbij. Voorbeelden die in dit kader zijn genoemd zijn onder andere het ingewikkelde belasting- en toeslagenstelsel, maar ook de huidige complexe vormgeving van het breed moratorium.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

De staatssecretaris werkt aan een wijziging van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en heeft onder andere besloten om de ouderenregeling de komende jaren uit te faseren en uiteindelijk helemaal af te sluiten. Een concept brief aan de Tweede Kamer over de wijziging van het Bbz is tijdens het overleg besproken.

De VNG delegatie heeft nogmaals aangegeven aan dat het afschaffen van de ouderenregeling wat gemeenten betreft een heel slecht idee is waar gemeenten dan ook niet achter staan.

Meer informatie