'Stel de vraag: waar doen we het allemaal voor?'

Eerlijk, rechtvaardig, toegankelijk: in deze termen praten we meestal niet over gemeentelijk beleid. Toch zou het goed zijn als gemeenten en hun stakeholders wel over deze publieke waarden en daarmee ook over de werkelijke bedoeling van de publieke opdracht zouden spreken.

Dat schrijven onderzoekers Professor  Paul ’t Hart, Lieske van der Torre en Scott Douglas in het rapport Werken aan Publieke Waarden. Het rapport is het eindproduct van de onderzoekslijn Public Value, opgezet door VNG en UU.

Publieke waardecreatie

Het uitgangspunt in deze onderzoekslijn is het leerstuk van publieke waardecreatie van Mark Moore, professor aan Harvard University. Volgens hem ontstaat succesvol bestuur wanneer gemeenten en hun partners samen publieke waarde weten te creëren, dat wil zeggen: meerwaarde hebben voor de samenleving.

Meerwaarde

Die meerwaarde kan bestaan uit materiele zaken zoals meer werkgelegenheid, maar ook immateriële zaken zoals geluk of gemeenschapsgevoel. Daarnaast zijn er ook nog proceswaarden. Die gaan over hoe de overheid haar bevoegdheden gebruikt, burgers bejegent en met stakeholders omgaat tijdens besluitvormingsprocessen.

Door in discussie te gaan over deze waarden met stakeholders kan een gemeente concretiseren wat zij wil bereiken en haar rol aanpassen aan de maatschappelijke vraag.

Inspireren

‘We willen met dit rapport gemeenten inspireren tot leren en meer vanuit de bedoeling te gaan werken’, aldus Jantine Kriens. ‘Met de beste bedoelingen worden er allerlei prestatieafspraken gemaakt, bijvoorbeeld over het aantal bedden in de zorg of het aantal re-integratietrajecten bij sociale activering, maar de vraag is of deze afspraken uiteindelijk de aandacht richten op wat daadwerkelijk datgene is wat we willen bereiken. Gemeenten moeten zich de essentiële vraag stellen: waar doen we het allemaal voor?’

Atriumlezing

Het rapport biedt gemeenten handvatten om deze gesprekken te voeren en laat in een aantal casussen de meerwaarde van de waardebenadering zien. Op 14 februari is er de mogelijkheid met de onderzoekers zelf over dit rapport en publieke waarde in gesprek te gaan tijdens de Atriumlezing.

Meer informatie