Resultaten GeVS 2017: er is nog werk aan de winkel!

In onze ledenbrief Totaalrapportage informatiebeveiliging Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi (GeVS) 2017 informeren wij u over de uitkomsten van de totaalrapportage informatiebeveiliging van de GeVS bij gemeenten over het jaar 2017.

De totaalrapportage bestaat uit het samenvoegen van de zelfevaluaties van gemeenten, die zij in een transparantierapportage hebben vastgelegd.

Werk aan de winkel

De rapportage geeft inzicht in de stand van zaken en maakt duidelijk welke stappen gemeenten al hebben gezet om aan de eisen uit het herziene normenkader te voldoen.

De rapportage laat ook zien dat er nog werk aan de winkel is. Vooral de controle van logging en systeemgebruik, de beoordeling van toegangsrechten en het actualiseren van informatiebeveiligingsbeleid vragen aandacht.

De VNG ondersteunt hierbij vanuit de rol van vertegenwoordiger van gemeenten. Vanuit de keten wordt er ook actie ondernomen naar aanleiding van de bevindingen die naar voren zijn gekomen en mogelijke verbeteringen worden in de komende periode door de ketenpartijen nader gezamenlijk uitgewerkt.

Gemeenten primair verantwoordelijk

De primaire verantwoordelijkheid om de noodzakelijke verbeteringen door te voeren ligt bij gemeenten. Uit uw eigen zelfevaluatie/transparantierapportage blijkt of er afwijkingen zijn van de normen en op basis hiervan heeft u stappen kunnen zetten om verbeteringen door te voeren. De verantwoording over 2018 is al aangeleverd door gemeenten.

Onderzoek VNG

Voor de verantwoording over 2019 is de VNG in januari samen met een aantal gemeenten een onderzoek gestart om te achterhalen waar en wanneer afwijkingen zich voordoen en welke passende en effectieve interventies nodig zijn. De bevindingen die hieruit voortkomen delen we met alle gemeenten, zodat iedereen deze informatie kan gebruiken binnen de eigen organisatie. Vervolgens worden de resultaten ook gedeeld met de partners uit de keten, zodat zij ook profijt hebben van deze ervaringen.

Meer informatie

Voor praktische handreikingen over de verantwoording met betrekking tot Suwinet en ondersteuning, bijvoorbeeld de keuzehulp Suwinet verantwoording, kunt u terecht op: