Reactie VNG op brief van de Nationale Ombudsman

De VNG heeft kennis genomen van de brief van de Nationale Ombudsman. Afgelopen week heeft het programma Kassa een Zwartboek aan VNG overhandigd. Hierin staan klachten van cliënten over de lange wachttijden bij de levering, aanpassing en reparatie van hulpmiddelen.

We realiseren ons dat dit zwaar is voor burgers die zich al in een kwetsbare positie bevinden. Uit onderzoek is gebleken dat knelpunten zich met name voordoen bij cliënten die vanwege meervoudige problematiek hulpmiddelen uit twee of meer wetten nodig hebben. Behalve de Wmo zijn dit de Wet langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet.

Verbeteragenda hulpmiddelen

Daarom hebben we samen met zorgverzekeraars, zorgkantoren, hulpmiddelenleveranciers en VWS de handen ineengeslagen en hebben we op landelijk niveau afspraken gemaakt om op korte termijn samen aan de slag te gaan met de Verbeteragenda hulpmiddelen. De afspraken die in het kader van deze Verbeteragenda worden gemaakt hebben als doel gemeenten te ondersteunen in hun beleid met betrekking tot hulpmiddelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bevorderen van kennis en expertise bij gemeenten en leveranciers over ingewikkelde hulpmiddelen voor kinderen en volwassenen met een ernstige levenslange beperking.

Om de door de Ombudsman en Kassa verzamelde klachten te duiden en waar nodig direct aan te pakken, is op verzoek van minister de Jonge een team gevormd waarin naast de genoemde partijen ook Firevaned, de brancheorganisatie van de hulpmiddelenleveranciers, en Iederin zitting hebben.

De VNG zal opnieuw het gesprek met de Nationale Ombudsman  aangaan om te toetsen of de verbeteringen waarmee we aan de slag gaan voldoende effect hebben.