Reactie VNG en Divosa op CPB rapport beschermd wonen

De VNG en Divosa kunnen zich niet vinden in de conclusie van het Centraal Plan Bureau (CPB) dat door verdere decentralisatie van budgetten voor beschermd wonen het aantal beschikbare plekken afneemt. We zien dat door verbetering van de ambulante zorg er voldoende plekken in de eigen regio zijn.

De gesprekken met VWS worden voortgezet om goede afspraken te maken rond de verdere decentralisatie van beschermd wonen, waaronder de afspraak dat gemeenten verplicht zijn om samen te werken aan deze opgave.

Onderzoek CPB

Het CPB onderzocht het afgelopen jaar de consequenties van de voorgenomen doordecentralisatie van het budget voor beschermd wonen naar alle gemeenten met ingang van 2022. Het CPB stelt dat, omdat centrumgemeenten niet meer worden gecompenseerd voor de ondersteuning aan inwoners van buiten de regio, mensen van buiten de eigen regio geweerd zullen gaan worden. Dit zou op termijn kunnen leiden tot een afname van het aanbod, met name voor wat betreft de specialistische vormen van beschermd wonen. Die conclusie trekt het Centraal Plan Bureau (CPB) in zijn policybrief ‘Decentrale bekostiging beschermd wonen’ die gisteren is gepubliceerd.

Betere zorg thuis

Dat meer mensen binnen de eigen regio hulp krijgen, is volgens VNG en Divosa ook het doel van de doordecentralisatie van beschermd wonen naar alle gemeenten. Sinds 2015 zijn centrumgemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen en zoeken zij zo vaker een passende, vaak ambulante, oplossing binnen hun eigen regio. Betere zorg bij mensen thuis voorkomt bovendien dat zij beroep moeten doen op het veel duurdere beschermd wonen. Deze ontwikkeling sluit aan op het advies van de commissie Dannenberg.

Andere toewijzing

Daarnaast zien VNG en Divosa dat de toewijzing van beschikbare woonruimte ingrijpend is veranderd waardoor  mensen eveneens vaker binnen hun eigen regio kunnen worden opgevangen. Voor de decentralisatie bepaalde het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)waar iemand terecht kwam. Daarbij speelde iemands herkomstgemeente minder een rol.

Verder decentraliseren

VNG en Divosa pleiten ervoor om de budgetten voor beschermd wonen in 2022 te verdelen over alle gemeenten. Alleen dan kunnen alle gemeenten hun ambulante ondersteuningsaanbod vernieuwen en verbeteren, wordt preventie gestimuleerd en blijven voorzieningen voor beschermd wonen beschikbaar voor inwoners die het echt nodig hebben.

Meer informatie