Outcome jeugdbescherming en jeugdreclassering

De VNG en Jeugdzorg Nederland zetten een nieuwe stap om meer te gaan werken met outcome-indicatoren in de jeugdbescherming en de jeugdreclassering.

Werken met outcome is het herhaaldelijk verzamelen van informatie over de kwaliteit van uitvoering, hierover met elkaar in gesprek gaan, er gezamenlijk van leren en verbeteracties door voeren.

Handreiking met outcome-indicatoren

Voor jeugdbescherming en jeugdreclassering is een set van outcome-indicatoren opgesteld. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft deze indicatoren opgenomen in de handreiking Zicht op outcome in jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met de hieronder genoemde acties zorgen we dat de indicatoren zullen worden benut.

Gegevens koppelen

We beginnen met de gegevens die professionals nu al verzamelen, zodat zij zo min mogelijk worden belast met nieuwe registraties. In deze eerste fase krijgt het CBS de opdracht om samen met gecertificeerde instellingen en gemeenten gegevens te koppelen over de indicatoren herhaald beroep – een kind krijgt meerdere keren te maken met jeugdbescherming of jeugdreclassering − en het verloop van het traject.

Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen

In samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt onderzocht hoe het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen kan worden ingezet om inzicht te geven in de afname van risicofactoren voor criminaliteit bij een jongere.

Stem-app

Verder wordt verkend hoe het nieuwe instrument de Stem-app breed kan worden ingezet om ervaringen van cliënten te meten. Een deel van de gecertificeerde instellingen gebruikt de Stem-app al.

Fase 1 en 2

Bij de afronding van fase 1 spelen ook procesindicatoren een rol, zoals ketensamenwerking, beschikbaarheid van aanbod en het gesprek waarin betrokken partners nagaan wat de informatie over deze indicatoren betekent. Vervolgens begint in fase 2 de landelijke doorontwikkeling van de indicator afname ontwikkelingsbedreiging.

Werkgroepen

De VNG, Jeugdzorg Nederland, het NJi en het ministerie van Justitie en Veiligheid nemen deel aan de stuurgroep voor dit traject en stellen specifieke werkgroepen samen om bovengenoemde acties te realiseren.

Meer informatie