Opnieuw aandacht gevraagd voor effect abonnementstarief Wmo

Per 1 januari geldt voor de eigen bijdrage aan Wmo-maatwerkvoorzieningen een voor ieder gelijk ‘abonnementstarief’. Gemeenten zijn bezorgd over de effecten van de maatregel en hebben ook principiële bezwaren. Deze week staat het onderwerp opnieuw op de agenda van de Tweede Kamer.

Aanleiding is de indiening van het ‘Besluit abonnementstarief Wmo 2020 … etc.’ Het besluit ligt ook voor in een internetconsultatie (zie onderaan dit bericht).

Eigen bijdrage per 2020

Met het besluit wordt de maatregel definitief per 1-1-2020, hierbij komen o.a. ook een aantal algemene voorzieningen onder het abonnementstarief te vallen. Met oog op het Kamerdebat (a.s. donderdag) stuurde de VNG de leden van de vaste Kamercommissie van VWS een mail (zie eveneens onderaan dit bericht).

Effect op uitvoering Wmo

De essentie van de Wmo is dat mensen die hun ondersteuning niet zelf kunnen regelen vlot toegang hebben tot de benodigde ondersteuning. Gemeenten verwachten (en merken al) dat door de maatregel meer mensen die het zelf kunnen regelen (en ook al zelf regelen) aankloppen bij de gemeente. De Raad van State waarschuwde er al voor dat (schaarse) collectieve middelen na invoering van het abonnementstarief verdeeld moeten worden over een grotere groep.

Ontbreken van sturingsruimte

Gemeenten maken zich zorgen over de (financiële) effecten van de aanzuigende werking en het ontbreken van sturingsruimte. Samen met andere maatregelen, waaronder de AMvB Reële prijs Wmo, de uitspraken van de CRvB over resultaatgericht indiceren en de toepassing van de Wet minimumloon op het pgb, beperkt het abonnementstarief de mogelijkheden om te (kunnen blijven) werken volgens de bedoeling van de Wmo. 

Waar vragen wij de Kamer aandacht voor?

  1. Het nauwlettend monitoren en evalueren van de (inhoudelijke en financiële) effecten. De maatregel moet worden aangepast als de uitwerking niet is zoals beoogd, waarbij gemeenten volledig worden gecompenseerd voor de extra uitgaven.
  2. De grote kloof tussen eigen bijdragen in de Wmo en Wlz. Hoe gaat de minister voorkomen dat mensen om de verkeerde, financiële, redenen niet onder de Wlz willen vallen?
  3. We pleiten ervoor algemene voorzieningen buiten het abonnementstarief te houden, gemeenten moeten daar zelf beleid voor kunnen blijven maken.

Meer informatie

Hieronder onze mail/brief zoals verzonden aan de Tweede Kamer.

Zie ook