Onderzoek jeugd toont noodzaak financiële compensatie aan

Vandaag zijn de onderzoeken jeugd, zoals het kabinet die in het najaar met de VNG heeft afgesproken te doen, naar buiten gekomen. Het onderzoek bestond uit een nadere analyse van het fonds tekortgemeenten, een onderzoek naar de volumegroei en een diepte-onderzoek in 26 gemeenten.

Volume-onderzoek

Het volume-onderzoek laat een toename zien van het aantal jongeren dat jeugdhulp krijgt tussen 2015 en 2017 van 12,1%. In combinatie met de efficiencykorting van 450 miljoen is de toename van het aantal jongeren dat jeugdhulp krijgt een belangrijke verklaring voor de tekorten bij veel gemeenten.

Diepte-onderzoek

Het diepte-onderzoek bij 26 gemeenten geeft allereerst inzichten voor de gemeenten die hebben meegedaan. Zij krijgen allen een individuele rapportage. VNG-voorzitter Jan van Zanen: ‘Het onderzoek laat zien dat begrenzen in de Jeugdwet niet eenvoudig is, waardoor het een utopie is dat gemeenten alleen met eigen maatregelen, en maatregelen van het kabinet dit dossier de komende jaren financieel in control krijgen.

Daarom zijn ook extra financiële middelen nodig.

 

 

Wij dringen er bij het kabinet en coalitie op aan om dit bij voorjaarsnota te regelen. Zeker omdat we zien dat door deze overbesteding op de jeugdzorg andere essentiële investeringen in de knel komen en lasten voor de inwoners ongewild stijgen’.

Gesprek

De VNG heeft in bestuurlijke gesprekken met het kabinet op basis van de concept-uitkomsten van de onderzoeken het belang van structureel meer geld voor jeugdhulp aangegeven. Daarnaast is de VNG met het kabinet in gesprek over hoe gemeenten op een inhoudelijk verantwoorde manier kunnen zorgen dat niet steeds meer kinderen jeugdhulp nodig hebben. Ook gemeenten zien dat het stelsel ingewikkeld is. Gemeenten, Rijk en branches moeten samen aan de slag met een verdere ‘vereenvoudiging’. 

De onderzoeken laten ook zien hoe belangrijk het is dat gemeenten onderling van elkaar leren, bijvoorbeeld via het OZJ (Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd) en de visitatiecommissie Sociaal Domein. 

Video proces voorjaarsnota

Jantine Kriens gaf media april al aan dat de volumegroei jeugd vraagt om adequate financiële compensatie door het Rijk.

Meer informatie