Nog geen verdere openbaarheid WOZ-waarden niet-woningen

Het rapport ‘De WOZ waarde, openheid van (onroerende)zaken?’ schetst de mogelijkheden en knelpunten ten aanzien van verdergaande openbaarheid van de WOZ-waarden van niet-woningen en bulklevering van de WOZ-waarden (open data) alsmede oplossingsrichtingen.

Belangrijkste conclusie in het rapport is pas te besluiten over verdergaande openbaarheid van WOZ-waarden van niet-woningen op het moment dat meerjarige ervaring is opgedaan met de openbaarmaking van WOZ-waarden via het WOZ-waardeloket. Gedacht wordt daarbij aan een periode van vijf jaar sinds de ingebruikname van het WOZ-waardeloket.

Het rapport

Op 26 februari heeft de staatssecretaris van Financiën het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer. Het rapport is opgesteld door een werkgroep onder voorzitterschap van het ministerie van BZK. De overige leden van de werkgroep zijn vertegenwoordigers van de VNG, de Waarderingskamer, de Unie van Waterschappen en het ministerie van Financiën. Aanleiding voor het rapport is de afspraak gemaakt in het bestuurlijk overleg van 14 september 2016 om de verdere mogelijkheden voor de WOZ-gegevens als open data te onderzoeken.

Meer informatie