Modernisering Wet op de lijkbezorging: VNG-inbreng aan Kamer

Met de wijziging van de Wet op de lijkbezorging beoogt het kabinet om de wet te moderniseren en individuele keuzes zo min mogelijk te belemmeren. Gemeenten achten het belangrijk dat bij overlijden een waardig en passend afscheid mogelijk is.

Verder is het belangrijk dat de wet voldoende waarborgen biedt voor de gemeentelijk dienstverlening rond overlijden.

Nieuwe vormen

De VNG heeft geen bezwaren tegen nieuwe vormen van lijkbezorging zoals resomeren. Er moet wel zorgvuldig onderzoek worden gedaan naar draagvlak, arbeidsomstandigheden en milieuveiligheid. Het advies dat de Gezondheidsraad in 2020 uitbrengt, is hierbij een belangrijke bouwsteen.

Position paper

Met oog op de behandeling van het wetsontwerp en de Initiatiefnota Naar een moderne Uitvaartwet stuurde VNG de Tweede Kamer een position paper. We gaan in het position paper – behalve de nieuwe vormen van lijkbezorging onder meer in op:

  • bestemming van het lichaam
  • uitwerkingsaspecten
  • bevoegdheden gemeentelijk lijkschouwer
  • informatievoorziening

Meer informaatie