Maak vaart met subsidie voor lokale partijen

‘Financiële overheidssteun voor alle politieke partijen, nationaal en (alleen) lokaal opererend, is nodig zodat zij hun voor de representatieve democratie essentiële functies behoorlijk kunnen uitvoeren’, stelt de commissie-Veling. De VNG pleit al jaren voor een subsidieregeling voor lokale partijen.

De Tweede Kamer debatteert 4 april over de financiering van politieke partijen. Op de agenda staat onder meer het rapport ‘Het publieke belang van politieke partijen’ van de staatscommissie Veling en de kabinetsreactie op het rapport.

Kabinetsreactie op het rapport

De commissie Veling vindt dat vanwege het belang van de lokale democratie een eigen benadering van de lokaal actieve partijen gewenst is, ook wat betreft subsidie via de overheid. Het kabinet heeft in reactie op het rapport dat zij bij de voorbereiding van de nog te ontwerpen Wet politiek partijen wil kijken naar de vraag of subsidiëring van decentrale politieke partijen op termijn een optie kan zijn.

VNG teleurgesteld

De VNG is teleurgesteld over de kabinetsreactie. We stuurden de Tweede Kamer onlangs een brief waarin we vragen om bij het kabinet te bewerkstelligen dat er een subsidieregeling komt voor alle partijen die lokaal actief zijn. De staatscommissie Veling heeft in haar rapport een uitwerking van een dergelijke regeling opgenomen.

Wet financiering politieke partijen

We gaven de Kamer de suggestie mee om een subsidieregeling over te nemen in de Wet financiering politieke partijen, zodat niet gewacht hoeft te worden op een Wet politieke partijen. Het zou mooi zijn als lokale politieke partijen die de komende gemeenteraadsverkiezingen (op 16 maart 2022) verkozen worden aanspraak kunnen maken op financiële ondersteuning. (Bij de vorige raadsverkiezingen ging 29% van de stemmen naar lokale politieke partijen.) 

Meer informatie