Lochemconferentie 2019: waardevol digitaliseren en innoveren

Een kop koffie drinken met hun CISO (Chief Information Security Officer) om te kijken hoe het in hun gemeente gesteld is met informatieveiligheid, en te vragen waar hij of zij van wakker ligt. Dat is wat veel burgemeesters direct op de agenda willen na het spelen van een cybergame.

Ieder jaar komen burgemeesters aan het begin van het jaar bijeen in Lochem. Daar vinden jaarlijks de Lochemconferenties plaats in de vorm van zes conferenties van 3 dagen. De conferenties hebben een informatief en informeel karakter; de mogelijkheid om ervaring te delen met collega’s maar ook het op doen van nieuwe kennis. Dit jaar gaat de Lochemconferentie over waardevol digitaliseren. Op verzoek van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heeft de VNG een bijdrage geleverd met een serious game om het belang van informatieveiligheid onder de aandacht te brengen.

Data gestuurde samenleving

De lokale samenleving is steeds meer data-gestuurd. Het gaat niet alleen om technologische en economische innovaties, het draait vooral om de sociale inbedding ervan. Tijdens de Lochemconferenties gaan  burgemeesters in op deze informatiesamenleving en welke rol zij daarin hebben. Een aantal vragen dat daarbij aan de orde komt is: Hoe ziet de in formatiesamenleving er uit? Wat zijn de kansen en risico’s? Hoe verandert digitalisering de relatie tussen burgers, bestuur en politiek? En hoe kan de burgemeester op een maatschappelijk verantwoorde manier vorm en richting geven aan de digitale transitie? Wat zijn de (on)mogelijkheden van digitale technologie bij het versterken van de lokale democratie en participatie?

Rapport Waardevol digitaliseren

De handvatten uit het rapport Waardevol Digitaliseren helpen antwoorden te vinden op deze vragen. Dit rapport is geschreven in opdracht van de Commissie Dienstverlening en Informatiebeleid van de VNG om de digitale transitie te duiden en om lokale bestuurders een handelingsperspectief te bieden. Aanwezige onderzoekers van het Rathenau Instituut lichtten dat rapport nader toe waarop de burgemeesters dieper op de vragen ingaan.

Een van de thema’s in dat rapport is de verantwoordelijkheid van bestuurders voor het beschermen van publieke waarden. Vanuit veiligheid zie je dat er vraagstukken zijn die over de grenzen van gemeentelijke organisatie heen gaan maar waarmee een bestuurder toch iets mee lijkt te moeten. Dat sluit goed aan op de andere onderdelen van het programma. Er wordt namelijk ook aandacht besteed aan informatieveiligheid, de online openbare orde en de rol van de burgemeester.

Cyber game

Als onderdeel van de conferentie speelden aanwezige burgemeesters een cybergame met de Informatiebeveiligingsdienst Nederlandse Gemeenten. Daarbij moeten de burgemeesters aan de slag om de gemeente Natte Meren uit de brand te helpen na een mogelijke hack. Wat de burgemeesters tijdens de game opvalt is dat er bestuurlijke vragen opkomen waarmee ze iets willen. Maar anders dan in geval van een brand ontbreekt het bij een cyberincident nog aan een duidelijk handelingsperspectief. Wat veel burgemeesters nu direct op de agenda willen hebben? Uit de nabespreking bleek dat veel burgemeesters meer contact met hun IT-afdelingen zoeken, om meer gevoel te krijgen bij de impact van cybergerelateerde crisis. Het voornemen om een kop koffie te drinken met hun CISO (Chief Information Security Officer) om te kijken hoe het in de gemeente gesteld is met informatieveiligheid en te vragen waar hij of zij van wakker ligt is daarbij een eerste start.

Meer informatie