Ledenbrief Geschillenregeling Cao Gemeenten

Tijdens de onderhandelingen over de tekst van de genormaliseerde Cao Gemeenten, is in het LOGA gesproken over het oplossen van individuele geschillen tussen werkgever en werknemer. Partijen in het LOGA benadrukken het belang van het in onderling overleg oplossen van geschillen.

Geschillenregeling

Voor de gevallen waarin bemiddeling niet leidt tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing, hebben partijen in het LOGA besloten om voor een drietal onderwerpen een geschillenregeling op te nemen in de Cao. Deze geschillenregeling heeft de vorm van een geschillencommissie, waarvan de samenstelling en werkwijze zijn geregeld in een reglement. De geschillenregeling treedt op 1 januari 2020 (ingangsdatum van de eerste Cao Gemeenten) in werking.

Meer informatie