Kadaster tactisch beheerder landelijke voorziening DSO

Het Kadaster wordt voor de komende vijf jaar tactisch beheerder van het Digitaal stelsel Omgevingswet Landelijke voorziening (DSO-LV). Dit hebben de bestuurlijke partners – VNG, UvW, IPO en het Rijk – afgesproken.

Eind 2018 is de beheerovereenkomst door de bestuurlijke partners ondertekend. Daarin werd de intentie uitgesproken om het Kadaster het tactisch beheer te gunnen.

Drie niveaus van beheer

Het beheer is op drie verschillende niveaus belegd. Het ministerie van BZK neemt namens de interbestuurlijke partijen het strategisch beheer op zich. Het Kadaster is de tactische beheerorganisatie en de huidige ontwikkelpartners, zoals Geonovum, Rijkswaterstaat en ook het Kadaster, zijn de beoogde operationele beheerpartijen.

Inbreng gemeenten

Het is van groot belang dat gemeenten ook in de beheerfase betrokken blijven bij het DSO. VNG gaat samen met gemeenten de eerste ervaringen evalueren en daaruit de vraag voor de gewenste doorontwikkeling formuleren. De basis hiervoor is gelegd tijdens de ontwikkeling van het DSO-LV en de ambitie om collectief meer samen te doen (Samen Organiseren). Het is cruciaal dat de behoeften van gemeenten (doorontwikkeling en uitbouw DSO-LV) goed georganiseerd en geborgd blijven.

Zorgvuldig selectieproces

De keuze voor het Kadaster is het resultaat van een zorgvuldig selectieproces. Het komend jaar wordt gebruikt voor de overdracht van de beheerrol. Na oplevering van de landelijke voorziening digitaal stelsel Omgevingswet neemt het Kadaster een aantal verantwoordelijkheden over van het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

Wat vooraf ging

De VNG heeft namens gemeenten de Beheerovereenkomst Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening DSO-LV ondertekend. Tijdens de Buitengewone Algemene ledenvergadering op 30 november 2018 hebben de VNG-leden ingestemd met het voorstel.

Meer informatie