Internetconsultatie maatregelen eigen bijdragen Wmo v/a 2020

Sinds begin dit jaar geldt al een z.g. abonnementstarief voor de eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen, voorlopig geregeld via een AMvB. De maatregel wordt definitief per 1-1-2020, het (ontwerp)besluit daartoe regelt ook een aantal andere zaken rond de eigen bijdragen in de Wmo en Wlz.

Zo komt onder andere een aantal algemene voorzieningen onder het abonnementstarief te vallen. Het ontwerpbesluit ligt voor in een internetconsultatie, de VNG is gevraagd te reageren en coördineert de reacties van gemeenten.

Wat regelt het besluit?

  • Verschillende zaken m.b.t. het abonnementstarief. Zo wordt vervoer uitgezonderd van het abonnementstarief, wordt vastgelegd voor welke categorieën van personen een bijdrage ‘nihil’ kan worden vastgesteld, wordt de kostprijs van de zorg bewaakt, en het startbericht en pauzering van de eigen bijdrage worden verduidelijkt.
  • Cliënten met een pgb beschermd wonen komen te vallen onder de intramurale bijdragesystematiek.
  • Het verkorten van de termijn (van 36 naar 12 maanden) waarover een naheffing mag worden opgelegd van een eigen bijdrage die is ontstaan door een ernstige tekortkoming van het CAK of een van zijn ketenpartners. Er wordt ook een bevoegdheid gecreëerd voor het CAK om in zeer specifieke gevallen maatwerk te leveren.
  • Een verduidelijking van de start van de eigen bijdrage bij een pgb.

Wilt u reageren?

Stuur ons uw inbreng voor de VNG-reactie uiterlijk 8 april via info@vng.nl. We stemmen de uiteindelijke reactie af met gemeenten die hebben gereageerd en met met de gemeentelijke netwerken voor de onderwerpen abonnementstarief/eigen bijdrage en beschermd wonen.

Meer informatie

Hieronder het ontwerpbesluit en de brief van het ministerie van VWS over de internetconsultatie.

Zie ook

De Tweede Kamer bespreekt op 28 maart het besluit met minister Hugo de Jonge (VWS), met oog hierop stuurde de VNG de Kamerleden een mail, zie: