Interbestuurlijk samenwerken: inburgering en LVV

De ontwikkeling van de landelijke vreemdelingenvoorziening (LVV) is een mooi voorbeeld van interbestuurlijke samenwerking: samenwerken op basis van gelijkheid en wederkerigheid. Hoe gaat dat bij het dossier ‘inburgering’?

Het Interbestuurlijk programma (IBP) bestaat ruim een jaar. Wilt u weten hoe het ermee gaat? Kijk dan op overheidvannu.nl. In dit artikel schrijven we hoe gemeenten om gaan met het IBP. We spreken Josephine Maasland, beleidsmedewerker bij de VNG.

Samenwerkingsafspraak LVV

“De ontwikkeling van de landelijke vreemdelingenvoorziening (LVV) gaat in april 2019 echt beginnen. In november heeft de VNG een samenwerkingsafspraak getekend met JenV die als start gold voor een landelijk programma met vijf pilots waarbinnen de LVV worden ontwikkeld. In drie jaar breiden we dat uit tot een landelijk netwerk van voorzieningen. De pilotgemeenten zijn nu bezig om lokale convenanten met het Rijk in te vullen en vervolgens de lokale samenwerkingsverbanden in te richten.

Interbestuurlijk samenwerken

Het Rijk, gemeenten en VNG werken op gebied van de vreemdelingenvoorziening met veel openheid en respect voor elkaars positie samen, zeer in de geest van het IBP. De vraag is, of we het IBP echt nodig hadden om zo te gaan werken.

Over de opvang van mensen zonder recht op verblijf of Rijksopvang (‘Bed Bad Brood’)  hebben Rijk en gemeenten lang tegenover elkaar gestaan.

Maatwerk-aanpak

Door het vraagstuk nu vanuit de lokale samenwerking tussen betrokken partijen te benaderen, bleek dat er niet één gouden formule is. Zo blijkt uit een onderzoek van Pro Facto dat voor de doelgroep zowel legalisering van verblijf als terugkeer een oplossing kan bieden. Dat er nu ruimte wordt geboden om een maatwerk-aanpak te ontwikkelen voelt voor gemeenten als een erkenning van hun lokale problematiek.

Inburgering

Ook bij inburgering worden gemeenten goed betrokken. VNG en gemeenten hebben geparticipeerd in een regiegroep en themagroepen op 15 deelthema’s. Het verschil met LVV is dat dit een wetswijzigingstraject betreft waar de wetgever de regie op heeft.

Gelijkwaardigheid zit vooral in de manier waarop inhoudelijke input wordt meegenomen. Het ministerie heeft daarbij ook veel meer capaciteit ter beschikking, daar waar gemeenten dit naast hun reguliere werkzaamheden bij dragen. De komende maanden wordt er onderhandeld over de randvoorwaarden en financiële kaders van de wetgeving.

Het wordt interessant om te bezien wat de intensieve samenwerking oplevert als het gaat om het vormgeven van deze randvoorwaarden.

Meer informatie