Handreiking voor reservisten bij gemeenten

Een aantal medewerkers combineert het werken bij de gemeente met een baan als reservist bij Defensie. De handreiking Reservisten bij gemeenten geeft reservisten en leidinggevenden praktische informatie bij het maken van afspraken over de afwezigheid van reservisten.

De handreiking is in samenwerking met het Ministerie van Defensie en de VNG opgesteld. Op vrijdag 22 maart overhandigde Rene Kreeftmeijer, plaatsvervangend hoofd bij de Hoofdirectie Personeel van het ministerie van Defensie, in aanwezigheid van reservisten, het eerste exemplaar aan Jantine Kriens.

Inzet reservisten

De inzet van reservisten is van algemeen belang en erg belangrijk voor de krijgsmacht. Reservisten vormen de flexibele schil van de krijgsmacht. De vraag naar reservisten wordt steeds groter. Medewerkers bij gemeenten beschikken over kennis en kunde die Defensie goed kan gebruiken. Andersom doen reservisten tijdens hun inzet en opleiding bij de krijgsmacht kennis en ervaring op die ook in het werk bij gemeenten functioneel en waardevol is.

De handreiking geeft richtlijnen voor het gesprek tussen medewerkers en hun werkgever. Zo maken we het toegankelijker voor reservisten die gemeenten al in dienst hebben en maken we het voor ambtenaren aantrekkelijker om zich in te zetten als reservist.

De VNG voelt een zekere verwantschap met de maatschappelijke inzet van reservisten en is met deze handreiking bereid om de ambitie van Defensie te ondersteunen en de inzet van reservisten bij gemeenten – voor zover dat mogelijk is – te faciliteren. De handreiking geeft onder meer de mogelijkheid aan om een medewerker als reservist in te zetten. De inzet van een reservist betekent immers ook afwezigheid op de werkvloer. Ook onderwerpen als arbeidsvoorwaarden en financiële regelingen komen in de handreiking aan bod.

Meer informatie