Gemeenten teleurgesteld in afschaffen ouderenregeling Bbz

Er ligt een voorstel om de toegang tot de Bbz-regeling voor oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf te beperken. Dit leidt tot bedrijfsbeïndiging en ondernemers worden afhankelijk van een uitkering. Gemeenten vinden dit ongewenst en pleiten voor het in stand houden van deze regeling.

Staatssecretaris Van Ark stuurde de beleidsvoornemens voor aanpassing van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 op 15 april naar de Tweede Kamer. 

Innovatieagenda Bbz

De nu voorliggende beleidsvoornemens komen voort uit de innovatieagenda Bbz, waaraan VNG, Divosa en gemeenten sinds 2016 samen met SZW hebben gewerkt. Deze innovatieagenda had tot doel om het Bbz te innoveren en aan te passen aan de actualiteit. De innovatieagenda is echter gedurende het proces eenzijdig door SZW versmald tot slechts het vereenvoudigen van de regeling en het in lijn brengen met de Participatiewet.

In onze ogen is dit een versobering van het Bbz en ligt de focus vooral op het verschuiven van de financiële verantwoordelijkheid en de financiële risico’s van het Rijk naar gemeenten.

Vangnetregeling

In de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer wordt gesuggereerd dat gemeenten bij een adequaat kredietbeheer en selectiviteit bij het verstrekken van leningen geld kunnen overhouden aan de nieuwe financieringssystematiek. Uit de gemeentelijke praktijk blijkt dat dit geen realistische aanname is, omdat het tenslotte een vangnetregeling voor een kwetsbare doelgroep betreft.

Gemeenten ondersteunen de lijn van de staatssecretaris niet. Dit hebben wij in onze reactie aan de staatssecretaris van februari kenbaar gemaakt en tijdens een gesprek nogmaals mondeling toegelicht. Wij betreuren het dat de staatssecretaris desondanks voornemens blijft om de ouderenregeling geleidelijk af te sluiten.

Hardwerkende ondernemers

Het zijn weliswaar niet-levensvatbare bedrijven, maar desondanks hardwerkende ondernemers die ongeveer voor de helft in hun eigen inkomen kunnen voorzien en op een nuttige wijze deelnemen aan de samenleving. Als deze ondernemers de mogelijkheid krijgen om hun bedrijf voort te zetten, kunnen ze actief participeren op de arbeidsmarkt. Bovendien blijft op die manier de bijdrage van het bedrijf aan de (regionale) economie en de werkgelegenheid in stand.

Meer informatie