Gemeenten presenteren speerpunten voor een nieuw kabinet

Gemeenten worden steeds belangrijker. Belangrijker omdat de taken en verantwoordelijkheden toenemen en gemeenten voor inwoners een steeds relevantere factor zijn. Maar ook belangrijker voor een nieuw kabinet dat gemeenten nodig zal hebben om eigen doelen te bereiken.

Of het nu gaat om de energietransitie, de opvang van vluchtelingen of de informatiesamenleving, geen enkel kabinet kan het meer zonder de samenwerking met gemeenten.

Oplossingsrichtingen voor maatschappelijke opgaven

Gemeenten bieden oplossingen voor grote maatschappelijke opgaven. Allereerst de investeringsagenda Klimaatadaptatie, Energietransitie en Circulaire Economie. Daarbij werken gemeenten samen met het IPO (de provincies) en de Unie van Waterschappen. Deze agenda wordt begin maart gepresenteerd.

Vervolgens is er de vernieuwingsagenda Sociaal Domein. Daar moet het accent liggen op vernieuwing en integraliteit om zo de veerkracht van onze inwoners te vergroten. Maar er zijn ook investeringen nodig, in onder andere integrale kindcentra, inburgering (met gemeenten in de regie) en schuldhulpverlening. En ten slotte is er de investeringsagenda Informatiesamenleving. Als gemeenten zijn we kwetsbaar hierin.

Vandaar dat we ook hier steeds meer samenwerken. Maar omdat het voor onze inwoners niet uit mag maken welke overheid de afzender is, moeten we ervoor moeten zorgen dat we als één overheid kunnen werken. Hierdoor ontstaan er ongekende mogelijkheden voor de relatie tussen inwoners en gemeente maar ook grote uitdagingen en risico’s.

De kracht zit in de regio’s

De kracht van Nederland zit in de regionale samenwerking en ontwikkeling. Krachtige, vitale steden en regio’s met thema’s als goede breedbandverbindingen, goede bereikbaarheid, en toekomstbestendig wonen. De economische ontwikkeling en groei zitten in de regio’s.

De grote steden van de G32 pleiten voor specifieke thema’s rondom krachtige steden. Bijvoorbeeld een investeringsfonds voor de steden (onder andere energietransitie), één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, doorontwikkeling van het sociaal domein, versterking van het lokaal veiligheidsbeleid en verruiming van de financiële armslag voor de steden.

Deze inzet van de G32-steden is daarmee een versterking van en een aanvulling op de speerpunten van alle gemeenten.

Samenwerken met bondgenoten

Om ons probleemoplossend vermogen te versterken is het belangrijk om samen op te trekken met bondgenoten: overheden, ondernemers, en maatschappelijke instellingen.

Wij zien ook het Rijk als medeoverheid en partner waarmee wij samen vraagstukken op diverse niveaus oppakken. Maar altijd vanuit de vraag: wat hebben onze inwoners nodig?

Gemeentelijke inzet voor een nieuwe regering

Alle speerpunten op een rij:

  1. Fysiek – investeren in een leefbare stad en ommeland
  2. Sociaal – doorontwikkelen integrale aanpak sociaal domein met waar nodig vernieuwing
  3. Veiligheid – aandacht voor de politie en voor ondermijning door bijvoorbeeld cannabis
  4. Gemeentefinanciën – stabiliteit en verschuiving naar lokaal belastinggebied
  5. Versterken lokale democratie en moderniseren bestuurlijke verhoudingen
  6. Informatisering en digitalisering – regie en coördinatie op een goede digitale infrastructuur

Meer informatie