Expertiseteam reikwijdte jeugdhulpplicht van start

De VNG heeft een expertiseteam ingesteld om met een advies te komen over de reikwijdte van de jeugdhulpplicht. Het team wordt geleid door José Manshanden, directeur GGD Amsterdam. Maaike Zunderdorp vervult de rol van secretaris.

Het Expertiseteam is divers samengesteld en bestaat uit gemeentebestuurders, wetenschappers, jeugdhulpaanbieders en vertegenwoordigers van cliënten en professionals. Zij participeren op persoonlijke titel. Het expertiseteam wordt deze maand opgestart. Half september bepaalt het expertiseteam zijn plan van aanpak. Het advies is begin volgend jaar gereed.

Nader denkwerk nodig

De Jeugdwet heeft een open karakter. De kracht van de wet is dat de gemeente met de verantwoordelijkheden voor het opvoedkundig klimaat (art. 2.1 Jeugdwet) een brede jeugdhulpplicht heeft, waardoor kinderen en ouders niet van de ene naar de andere toegangspoort worden gestuurd om hulp te krijgen. De groei van het aantal jeugdhulptrajecten en de financiële gevolgen daarvan voor gemeenten vraagt echter om het verder doordenken van de consequenties van dit open karakter.

Het Expertiseteam zal zich buigen over vragen rondom beleid en sturing vanuit gemeenten, de afbakening met aanpalende wetgeving (zoals passend onderwijs, Wlz, Zvw) en de ontwikkeling van het voorzieningenaanbod en preventie. Het Expertiseteam doet zelf geen onderzoek, maar analyseert bestaande onderzoeken, expertise en praktijkervaringen om tot kansrijke oplossingsrichtingen te komen. Hiervoor doet zij een beroep op andere experts, ervaringsdeskundigen, professionals en dwarsdenkers.  

Achtergrond

Naar aanleiding van het onderzoek jeugd, dat in 2018 en 2019 in opdracht van het Rijk en VNG is uitgevoerd, heeft het kabinet besloten om voor drie jaar extra middelen ter beschikking te stellen. Zie hiervoor ook de kabinetsbrief. Het aantal kinderen dat jeugdhulp krijgt, is in de eerste drie jaar na de decentralisatie toegenomen, zo is gebleken. Daarnaast is in het onderzoek ook geconstateerd dat het in de Jeugdwet lastig is om te bepalen wie wel en niet voor jeugdhulp in aanmerking komt.

Samenstelling expertiseteam 

José Manshanden (voorzitter)

Directeur GGD Amsterdam

Maaike Zunderdorp (secretaris)

Zunderdorp Beleidsadvies en Management

Albert Jan Kruiter

Publicist en mede-oprichter Instituut voor Publieke Waarden

Ans van de Maat

Directeur Nederlands Jeugd Instituut (NJI)

(Dr.) Bert Wienen

Associate Lector Jeugd bij Hogeschool Windesheim, raadslid in Assen en lid van VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs

Chaim Huijser

Directeur de Bascule Amsterdam

Guuske Ledoux

Wetenschappelijk directeur Kohnstamm Instituut, onderwijskundige, coördinator landelijk evaluatieonderzoek passend onderwijs

Jan van Hoek

Voorzitter Raad van Bestuur Ipse de Bruggen

Jan Kees Helderman

Universitair hoofddocent Radboud Universiteit, bestuurskundige

Matthias Gijsbertsen

Wethouder Groningen, lid van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs

Marianne de Bie

Wethouder Breda

Matthijs Riemens

Directeur Lokalis Utrecht

Petra van Buuren

Directeur bestuurder stichting Kernkracht

Reggie Lawa

Voorzitter Jeugdbeschermingstafel Haaglanden, jeugdbeschermer gemeente Den Haag

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maaike Zunderdorp.