CvA – beschouwing discussienota Cie. regulering van werk

De commissie Regulering van werk roept in haar discussienota ‘In wat voor land willen wij werken’ op tot een maatschappelijk debat over de ‘waarde’ van werk. Het College voor Arbeidszaken (CvA) van de VNG reageert in een beschouwing op deze discussienota.  

Waarde van werk

Door in de beschouwing het accent te leggen op een aantal belangrijke thema’s ondersteunen we als gemeentelijke werkgevers de waarde van werk. Gemeenten staan voor grote opgaven en oriënteren zich mede door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) nu al op nieuwe set aan arbeidsregels voor de sector. In de CvA-beschouwing leggen we het accent op een aantal belangrijke onderwerpen waarvan wij als gemeentelijke werkgevers vinden dat ze in de nabije toekomst van een passende aanpak moeten worden voorzien.

Aandachtspunten

  • We vragen de commissie om in haar advies om bij een fundamentele herziening van de arbeidswetgeving rekening te houden met aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Duurzame inzetbaarheid van werkenden is daarbij het uitgangspunt.
  • Het concept ‘werknemerschap’ staat onder druk, de groep werkenden kent een veel grotere dynamiek en diversiteit dan voorheen. Onze toekomstige arbeidswetgeving zal met deze dynamiek moeten kunnen omgaan, ook om ons sociaal zekerheidsstelsel houdbaar en toegankelijk te houden.
  • Tevens vragen wij de commissie om aandacht te hebben voor de mogelijkheden vanuit het recentelijk afgesloten pensioenakkoord en meer (fiscale) regelruimte te bieden aan sociale partners om passende maatwerkregelingen te kunnen afspreken.

Commissie Borstlap

De commissie Regulering van werk, onder voorzitterschap van Hans Borstlap, is door minister Koolmees (SZW) ingesteld. Deze onafhankelijke commissie van experts wil een maatschappelijk debat over de toekomst van werk en eind dit jaar hierover advies over uitbrengen aan de minister van SZW.

Meer informatie