Consultatie Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017

De minister van BZK organiseert een consultatie over het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017. Het gaat om nadere regels bij de Ambtenarenwet 2017. Het besluit moet ervoor zorgen dat wat onder de huidige Ambtenarenwet is geregeld, na de inwerkingtreding van de Wnra ook is geregeld.

Het besluit is dus technisch van aard. De VNG zal per brief op de consultatie reageren. Gemeenten kunnen zelf ook via de website op de consultatie reageren. 

Voor gemeenten is het volgende van belang:

Onbezoldigde ambtenaren

In artikel 2 staan de functies waarvoor gemeenten een onbezoldigde ambtenaar kunnen aanstellen. Gemeenten doen dat voor functies die bekleed moeten worden door een ambtenaar, maar worden ingevuld door een medewerker zonder arbeidsovereenkomst bij de gemeente. Die functies staan nu in CAR-UWO artikel 1:2. Na inwerkintreding van de Wnra kunnen gemeenten een onbezoldigde ambtenaar niet op basis van een cao aanstellen, maar moet er een grondslag zijn in wet- en regelgeving. Die grondslag biedt het Uitvoeringsbesluit.

De VNG heeft eind 2018 aan gemeenten gevraagd voor welke functies zij onbezoldigde ambtenaren aanstellen. De door gemeenten aangeleverde functies staan in artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit. Eén door de VNG aangeleverde functie ontbreekt: de (gewone) ambtenaar van de burgerlijke stand (de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand staat wel in de lijst).

Verwerking gegevens medische keuring en VOG

In artikel 3 en 4 wordt het mogelijk gemaakt dat overheden gegevens verwerken, die zij hebben verkregen uit medische keuringen en verklaringen omtrent gedrag (VOG’s). Voor het verwerken van deze gegevens is na inwerkingtreding van de Wnra een grondslag in wet- en regelgeving nodig. Die grondslag biedt het Uitvoeringsbesluit. Het besluit gaat alleen over de verwerking van gegevens, en niet over de mogelijkheid om die gegevens te verkrijgen. Het verkrijgen van een VOG wordt nu geregeld in CAR-UWO artikel 2:2. Na inwerkingtreding van de Wnra regelen gemeenten het zelf als onderdeel van een personeelshandboek. Artikel 4 lid 2 van het besluit regelt het verkrijgen van een VOG. Omdat het besluit moet gaan over het verwerken van gegevens, en niet over het verkrijgen van gegevens, zal de VNG de minister van BZK adviseren om artikel 4 lid 2 te schrappen.

Ambtseed

In artikel 5 staan uitvoeringsregels voor de ambtseed of -belofte. Op dit moment legt elke overheidsorganisatie een eigen ambtseed vast. Na inwerkingtreding van de Wnra moet de ambtseed opgenomen zijn in wet- en regelgeving. Het is de bedoeling dat elke overheidsorganisatie ook na inwerkingtreding van de Wnra dezelfde ambtseed kan blijven gebruiken als nu. Hiervoor heeft de VNG in 2018 gemeentelijke organisaties verzocht om hun ambtseed of -belofte op te sturen. De door gemeentelijke organisaties aangeleverde teksten zijn allemaal opgenomen in een bijlage bij dit besluit. Gemeentelijke organisaties kunnen na inwerkingtreding van de Wnra de tekst van hun gemeente gebruiken zoals opgenomen in de bijlage bij het besluit. Gemeentelijke organisaties mogen ook de tekst van een andere organisatie gebruiken, zolang die maar is opgenomen in de bijlage bij het besluit.

Aanvullingen

Gemeentelijke organisaties die aanvullingen hebben op de bijlage bij het besluit kunnen die doorgeven via het reactieformulier bij de consultatie.

Meer informatie

De sluitingsdatum van de consultatie is 7 juni 2019. Het besluit, de bijlage met de ambtseden en het reactieformulier vindt u op: