Consultatie Omgevingsregeling: denkt u mee?

Van 1 februari tot en met 8 maart 2019 vindt de openbare internetconsultatie plaats voor de Omgevingsregeling. De Omgevingsregeling maakt deel uit van het hoofdspoor van de Omgevingswet en vormt daarvan het sluitstuk.

Over de Omgevingsregeling

De Omgevingsregeling bevat een uitwerking en aanvulling van de regels in de wet en AMvB’s op een meer gedetailleerd niveau. Die regels zijn nodig voor de toepassing van de wet en de AMvB’s op het gebied van milieu, water, bouwen, ruimte, erfgoed, natuur en infrastructuur.

Het gaat om regels over:

  • de aanvraagvereisten voor omgevingsvergunningen en gedoogplichtbeschikkingen
  • meet- en rekenregels voor monitoring en onderzoeksverplichtingen die bevoegd gezag moet toepassen bij het opstellen van een omgevingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning
  • technische voorschriften voor milieubelastende activiteiten zoals emissie van stalsystemen en bouwactiviteiten
  • geometrische grenzen van locaties en gebieden waarvoor het Rijk specifieke regelgeving heeft opgenomen in de AMvB’s
  • regels voor grondexploitatie en voor rijksleges (o.a. tarieven)

De Omgevingsregeling is nog niet volledig: vanuit het Invoeringsspoor en de Aanvullingssporen Bodem, Geluid, Natuur en Grondeigendom wordt de Omgevingsregeling later nog aangevuld.

Uw inbreng is gewenst!

De VNG dient namens gemeenten een reactie in. Om de gemeentelijke standpunten bij de Omgevingsregeling in onze reactie goed te verwoorden hebben wij de inbreng van gemeentelijke meedenkers nodig. Uw bijdrage aan de VNG-reactie waarderen wij zeer. 

U kunt uw algemene inbreng tot en met 8 maart sturen naar: omgevingswet@vng.nl onder vermelding van ‘Inbreng VNG-reactie Omgevingsregeling’. 

Wij vragen u voor uw artikelsgewijze opmerkingen het bijgevoegde excelformat te gebruiken.

Meer informatie