Archieven

Veelgestelde vragen over de Wet verplichte ggz

18 juli 2018 Algemeen
De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) is uiteraard geen nieuw onderwerp op de VNG-website. Nieuw is wel een apart dossier over de (aanstaande) Wvggz met onder meer veelgestelde vragen over de invoering van deze wet, de opvloger van de Wet bopz. De Wvggz biedt handvatten om meer ambulant hulp te bieden aan mensen met geestelijke problemen... Lees verder

Extra acties voor cliëntondersteuning: koplopers gezocht

18 juli 2018 Algemeen
Het Rijk stelt de komende 3 jaar € 55 miljoen extra beschikbaar om een impuls te geven aan onafhankelijke cliëntondersteuning. Minister Hugo de Jonge (VWS) stuurde de Tweede Kamer onlangs hierover een brief, hij benoemt daarin vier actielijnen. Ook de VNG gaat aan de slag met deze actielijnen. De vier actielijnen zijn:  meer inzicht krijgen... Lees verder

Drie vragen aan VNG KCHN regioadviseur Ted Strik

18 juli 2018 Algemeen
Hoe fraudealert zijn gemeenten in de regio Zuid-Nederland? Dat vragen we aan regioadviseur Ted Strik. Hij werkt voor Team Zorg van het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (VNG KCHN), dat gemeenten bijstaat bij vaak complexe fraudesignalen binnen de Wmo 2015 en Jeugdwet. In een interview vertelt Ted Strik over zijn ervaringen, 3,5 jaar na de decentralisatie van de Wmo... Lees verder

Ontwerpbesluit wijziging Besluit paspoortgelden voor 2019

18 juli 2018 Algemeen
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ons op de hoogte gesteld van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit paspoortgelden per 1 januari 2019. Het ontwerpbesluit is ons ook ter consultatie voorgelegd. Het voorstel is de tarieven voor reisdocumenten en de Nederlandse identiteitskaart te indexeren met 2,2%. Dit geldt ook voor grensgemeenten. Voor... Lees verder

Indexering subsidies/bekostiging welzijn & cultuur 2016-2019

18 juli 2018 Algemeen
Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van de loonkosten in de vier Cao-sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg, Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie? We zetten ze voor u op een rij in de ledenbrief van 17 juli. Het gaat in de brief om de loonkostenontwikkeling in de jaren 2017 en 2018 met een terugblik op 2016 en een vooruitblik... Lees verder

De toezichtspraktijk van Rotterdam: Esther van Oosten

17 juli 2018 Algemeen
Hoe is toezicht op en handhaving bij Wmo 2015 en Jeugdwet georganiseerd in Rotterdam? Welke trends zie je bij fraude? Deze en andere vragen stelden we aan Esther van Oosten, sinds 1 oktober 2017 Coördinator Meldpunt Zorgsignalen en Fraude bij de gemeente Rotterdam. Om de rechtmatigheid binnen de Wmo en de Jeugdwet te controleren en onderzoeken, hebben gemeenten een toezichthouder... Lees verder

Meedoen aan experiment centraal tellen van stemmen

17 juli 2018 Algemeen
Onlangs ontvingen alle gemeenten van het ministerie van BZK een brief over de mogelijkheid om bij de verkiezingen in 2019 mee te doen aan het experiment met het centraal tellen van de stembiljetten. De VNG brengt dit experiment graag onder uw aandacht. Doel van het centraal tellen van stemmen is het telproces efficiënter, betrouwbaarder, transparanter... Lees verder

Normalisering:aansluitingsovereenkomst volgers Cao Gemeenten

17 juli 2018 Algemeen
Overheidswerkgevers die geen gemeente zijn maar wel de CAR-UWO toepassen, krijgen het aanbod om vanaf 1 januari 2020 een aansluitingsovereenkomst met de VNG te sluiten. Overheidswerkgevers die zo’n aansluitingsovereenkomst tekenen, komen in de Cao Gemeenten als volger. De VNG stuurt in de derde week van augustus een brief met het aanbod voor een aansluitingsovereenkomst naar:... Lees verder

Voortgang van het Klimaatakkoord

17 juli 2018 Algemeen
De gesprekken over het Klimaatakkoord zijn begin dit jaar gestart. Op 10 juli presenteerde de minister van EZK een tussenbalans. Over het Klimaatakkoord en de informatie uit de tussenbalans heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Wat is onze inzet en hoe verloopt het proces na de zomer? De opgave om Nederland te verduurzamen en onze CO2-uitstoot... Lees verder

Modelverordeningen gemeentelijke belastingen gewijzigd

17 juli 2018 Algemeen
Er zijn modelverordeningen en regelingen over gemeentelijke belastingen gewijzigd. In onze ledenbrief leest u welke dit zijn en geven wij een toelichting. De volgende modelverordeningen en regelingen over gemeentelijke belastingen zijn gewijzigd algemene toelichting op de modelverordeningen gemeentelijke belastingen toelichting op de modelverordening onroerende-zaakbelastingen toelichting op de modelverordening forensenbelasting tekst (toevoeging varianten) van en toelichting... Lees verder

Publicatie jaarrapport Wsw-statistiek 2017

17 juli 2018 Algemeen
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het jaarrapport Wsw-statistiek 2017 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de gemiddelde realisatie van het aantal arbeidsjaren iets boven de verwachting ligt dan bij invoering van de Participatiewet. Omdat het macrobudget voor de uitvoering van de Wsw meerjarig vastligt, betekent dit dus dat het budget dat gemeenten per arbeidsjaar ontvangen... Lees verder

Pilotprojecten 'schone' Natuursteen

17 juli 2018 Algemeen
Overheden en leveranciers maken zich op om stappen te maken in ‘schone’ natuursteen. Pilotprojecten leiden tot concrete afspraken en actie terwijl IMVO Convenant Natuursteen zich in afrondende fase bevindt. Gemeenten kunnen ook hun projecten aanmelden! Natuursteen op gespannen voet met Internationale Sociale Voorwaarden Natuursteen en Internationale Sociale Voorwaarden staan op gespannen voet, zeker als het... Lees verder

Maak de voortgang op de Global Goals als gemeenten zichtbaar

17 juli 2018 Algemeen
VNG-voorzitter Jan van Zanen sprak vandaag tijdens de jaarlijkse conferentie van de Verenigde Naties over de voortgang van de wereldwijde duurzaamheidsdoelen: Global Goals on Sustainable Development. Hij roept op om gemeenten meer te betrekken bij de uitvoering van Global Goals. De conferentie wordt bijgewoond door ministers en vertegenwoordigers van lidstaten en collega burgemeesters. Jan van... Lees verder

Aanpassing inkoop en bekostiging van acute ggz

17 juli 2018 Algemeen
Per 1 januari 2019 wordt de inkoop en bekostiging van acute ggz voor volwassenen aangepast, waardoor er een effectieve en 24/7 beschikbare keten acute ggz in de regio ingericht kan worden. Ook helpt het om de overgang van 18- naar 18+ te verbeteren. De wijziging van de inkoop en bekostiging van de actue ggz is... Lees verder

Succesvolle cursus ‘Meedoen kun je leren’

17 juli 2018 Algemeen
Een cursus of training helpt mensen mee te blijven doen. Dit blijkt ook uit de succesvolle aanpak van de gemeente Westerveld die als eerste Nederlandse gemeente een cursus inzet om mensen met een beperking te leren hoe ze mee kunnen blijven doen. De gemeente heeft ervoor gezorgd dat haar inwoners meer inzicht hebben in hun... Lees verder

Eerste Nederlandse rapportage VN-verdrag Handicap

16 juli 2018 Algemeen
Welk maatregelen heeft Nederland genomen om de rechten van personen met een beperking te bevorderen en te beschermen? Het staat in de rapportage die Nederland 12 juli indiende bij het Comité voor de rechten van personen met een handicap in Genève. Het is de de eerste rapportage over de implementatie van het VN-verdrag Handicap. De rapportage... Lees verder

Kandidaten 'Beste overheidsorganisatie van het jaar' bekend

16 juli 2018 Algemeen
De shortlist van kandidaten van de Verkiezing ‘Beste Overheidsorganisatie van het Jaar’ voor 2018 is bekend. Tien overheidsorganisaties zijn geselecteerd voor de tweede ronde. Het was een lastige keuze voor de jury, omdat er veel kwalitatief goede inzendingen waren. De 10 shortlistkandidaten zijn: Energie en Grondstoffenfabriek Gemeente Heerhugowaard Gemeente Schagen Gemeente Stichtse Vecht Gemeente Zuidhorn... Lees verder

Terugblik cie Bestuur en Veiligheid 21 juni

16 juli 2018 Algemeen
De vergadering van 21 juni was de laatste uit de periode 2014-2018. Er werd onder meer teruggeblikt op het eerste bestuurlijk overleg van minister Ollongren (BZK), het IPO, de Uvw en de VNG over Bestuur en Democratie. Het overleg werd als een constructief ervaren.  De VNG-commissie Bestuur en Veiligheid (B&V) besprak verder de experimenten gesloten... Lees verder

Personeel veiligheidsregio tijdelijk uitgezonderd van Wnra

16 juli 2018 Algemeen
De minister van BZK wil de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) voor personeel van veiligheidsregio’s uitstellen met één jaar, dus tot 1 januari 2021. Het uitstel geldt niet voor ambulancepersoneel. Dit betekent dat – gedurende dit uitstel – de huidige Ambtenarenwet en de huidige CAR-UWO van toepassing blijven op het personeel van... Lees verder