Archieven

Handreiking 'Geef ons de tijd…' beschikbaar

22 oktober 2018 Algemeen
De Handreiking ´Geef ons de tijd…´ Begeleiding van vluchtelingen met oog voor psychische gezondheid is nu beschikbaar. De publicatie geeft houvast aan niet-zorg professionals, vrijwilligers, klantmanagers en docenten die te maken hebben met statushouders. Zij kunnen signalen van psychische klachten opvangen. De handreiking helpt hen passende stappen te zetten.  Vertrouwensrelatie Alle vluchtelingen met een verblijfsvergunning... Lees verder

Voor alle overheden één normenkader informatiebeveiliging

22 oktober 2018 Algemeen
Staatssecretaris Knops van BZK heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over maatregelen om de informatieveiligheid bij de overheid te verhogen. Eén daarvan is de ontwikkeling van een gezamenlijk normenkader voor informatiebeveiliging voor alle overheidslagen, de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Nieuw normenkader voor alle overheden Gemeenten hanteren sinds 2013 de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) als normenkader. Rijk, de... Lees verder

Pinbeleid bij gemeenten en het Europees recht

22 oktober 2018 Algemeen
Alleen per pin of giraal betalen voor diensten komt steeds vaker voor. Ook bij een beperkt aantal gemeenten is het niet meer mogelijk om aan de balie met contant geld te betalen. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van documenten als een paspoort of een rijbewijs.  Deze ontwikkeling is voor bepaalde groepen inwoners een probleem. Zij willen... Lees verder

Minister helpt gemeenten tegen kraken woonwagenstandplaatsen

19 oktober 2018 Algemeen
Gisteren stond tijdens een Kamerdebat het Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid centraal. Minister Ollongren (BZK) liet weten dat zeer binnenkort een overleg staat gepland met een aantal gemeenten. De minister wil gemeenten helpen die te maken hebben met acties en protesten. Inmiddels zijn al (voorlopige) rechtelijke uitspraken gedaan in zaken waarin woonwagenbewoners standplaatsen ‘gekraakt’ hebben.... Lees verder

Mariska ten Heuw: 'Het gaat me toch niet gebeuren!'

19 oktober 2018 Algemeen
‘Het gaat mij toch niet gebeuren dat zo’n sociale werkvoorziening, die volgend jaar vijftig jaar bestaat, onder het wethouderschap van een SP-bestuurder wordt afgebroken?’ Wat drijft een wethouder, burgemeester en gemeentesecretaris? Mariska ten Heuw, wethouder gemeente Hengelo, aan het woord. Op initiatief van Jantine Kriens (Algemeen directeur van de VNG) heeft communicatie-expert Guido Rijnja 10 interviews... Lees verder

Duikboten en dolfijnen: blog Kristel Lammers

19 oktober 2018 Algemeen
De landelijke voorziening van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO-LV) gaat gemeenten en andere overheden helpen om iets goed neer te zetten voor burgers en bedrijven. Het idee ontstond om DSO-LV niet op de traditionele manier te ontwikkelen maar in korte cycli: van duikboot naar dolfijn. Een duikboot gaat onder water en komt pas na twee... Lees verder

Aandachtspunten VNG bij Begroting OCW

19 oktober 2018 Algemeen
In de week van 29 oktober – 1 november vindt er een debat plaats over de Begroting OCW. De VNG brengt de Kamer in een position paper een aantal punten onder de aandacht. Voor- en Vroegschoolse Educatie: Maak ontwikkel- en leercentra mogelijk in wetgeving en voer een basistoegangsrecht in voor alle peuters Combinatie onderwijs/jeugd: de aansluiting tussen onderwijs, jeugdhulp... Lees verder

Tips voor toegankelijke stemlokalen bij visuele beperking

19 oktober 2018 Algemeen
Per 1 januari 2019 moeten volgens de Kieswet 100% van de stembureaus toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Hoe pakt u dat aan in het geval van visuele beperkingen?  Bartiméus, Koninklijke Visio en de Robert Coppes Stichting maakten hiervoor een brochure met tips en tricks. De brochure biedt een praktische handreiking om de visuele... Lees verder

Legestarieven akten burgerlijke stand 2019

19 oktober 2018 Algemeen
Het Legesbesluit akten burgerlijke stand wordt in 2019 op twee punten gewijzigd. De tarieven worden geïndexeerd en er komt een nieuw tarief voor meertalige modelformulieren. Wat worden de nieuwe tarieven? En wat wordt het tarief voor de meertalige modelformulieren?  Nieuwe tarieven: vanaf 1 januari 2019 Vanaf 2019 worden de leges voor akten van de burgerlijke... Lees verder

Voor gemeentesecretarissen: update DSO (Omgevingswet)

19 oktober 2018 Algemeen
Wat is de stand van zaken van het Digitaal Stelsel Omgevingswet? En waar vinden gemeenten de informatie over wat ze moeten doen om klaar te zijn op 1 januari 2021? In een brief aan gemeentesecretarissen zetten we alles op een rij. Roadmap  In de brief gaan we in op de roadmap Invoering Omgevingswet, die is geactualiseerd.... Lees verder

Doe mee! Enquête inbestedingen door gemeenten

19 oktober 2018 Algemeen
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een enquête uitgezet onder gemeenten over inbesteden. Inbesteden is het zelf uitvoeren van een economische activiteit in plaats van deze door de markt te laten doen. Doe u ook mee? De enquête is naar aanleiding van de motie Amhaouch c.s. over één digitaal register inbesteden. Onder betrokken partijen... Lees verder

Inspirerende aanpak acceptatie cliënten beschermd wonen

18 oktober 2018 Algemeen
Hoe kun je bevorderen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid beter worden geaccepteerd in de wijk? De gemeenten in de regio Apeldoorn hebben een aanpak ontwikkeld die interessant is voor andere gemeenten. De aanpak is uitgebreid beschreven in een VNG-praktijkvoorbeeld. De aanpak van de regio Apeldoorn bestaat uit drie pijlers: Training (van professionals) Het inzetten van anti-stigmatools... Lees verder

Reactietermijn ledenraadpleging verlengd

18 oktober 2018 Algemeen
De reactietermijn voor de ledenraadpleging die het College voor Arbeidszaken (CvA) houdt over de conceptarbeidsvoorwaardennota Cao Gemeenten 2019 is verlengd. De arbeidsvoorwaardennota is het uitgangspunt van de VNG in het komende overleg over de Cao Gemeenten 2019. De reactietermijn om te reageren op de voorstellen die in de conceptarbeidsvoorwaardennota staan wordt op veler verzoek verlengd. De nieuwe... Lees verder

Woningscan burgemeesters en wethouders

18 oktober 2018 Algemeen
Politieke ambtsdragers kunnen in hun functie helaas wel eens te maken krijgen met agressie, bedreiging, intimidatie of geweld. Ook in de privéwoning van de bestuurder kunnen incidenten plaatsvinden. Het CCV biedt een gratis woningscan voor burgemeesters en wethouders. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ontwikkelde de woningscan in opdracht van het Netwerk Weerbaar Bestuur. Ook geïnteresseerd... Lees verder

Verlengen overgangsrecht AWBZ-beschermd wonen: de gevolgen

18 oktober 2018 Algemeen
Zoals bekend, wordt de Wlz 1 januari 2021 opengesteld voor mensen met psychische stoornissen. Om gemeenten, inwoners en zorgaanbieders niet onnodig te belasten met meerdere herindicaties, wordt het overgangsrecht beschermd wonen voor inwoners met een AWBZ-indicatie met een jaar verlengd. Dit betekent dat alle inwoners met een ZZP-GGZ-C indicatie die geldig is tot 1-1-2020 een verlenging... Lees verder

Wegwijzer 'speelautomaten voor gemeenten'

18 oktober 2018 Algemeen
Onlangs verscheen de ‘Wegwijzer speelautomaten voor gemeenten’. Deze wegwijzer helpt gemeenten in het houden van toezicht op de speelautomaten. De wegwijzer is uitgegeven door de Kansspelautoriteit (Ksa). De Ksa is samen met gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht op speelautomaten. De Wegwijzer De Wegwijzer geeft tekst en uitleg over verschillende begrippen, gemeenten krijgen advies over het toezicht... Lees verder

Versterking Lokale Democratie: sluit aan bij lokale praktijk

18 oktober 2018 Algemeen
De vraagstukken van mensen in steden, dorpen en wijken moeten centraal staan, niet het bestuurlijk systeem. Het beter in positie brengen van politieke ambtsdragers is belangrijk, maar het gaat ook over het delen van zeggenschap en eigenaarschap, en de betrokkenheid van het bestuur bij inwoners. Dat schrijft de VNG in reactie op het Plan van... Lees verder

COSLA conferentie: poldermodel voorbeeld Schotse gemeenten

18 oktober 2018 Algemeen
Op 11 en 12 oktober organiseerde COSLA in St Andrews haar jaarconferentie. Namens de VNG sprak Harald Bergmann, burgemeester van Middelburg en lid van het Congres van de Raad van Europa, de Schotse collega’s toe over het Nederlandse model en de interbestuurlijke verhoudingen. COSLA (Convention of Scottish Local Authorities) is de Schotse zustervereniging van de... Lees verder

Aanhoudende zorgen gemeenten over financiën sociaal domein

17 oktober 2018 Algemeen
In het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (BOFv) van 8 oktober jl. heeft de VNG het Rijk aangespoord om snel met een reactie te komen op de moties die in juni door de Algemene ledenvergadering van de VNG zijn aangenomen over de tekorten in het sociaal domein.  Dit vanwege de groeiende zorgen die gemeenten hebben over de middelen... Lees verder

EP en CvdR vergaderen over Europees Cohesiebeleid na 2020

17 oktober 2018 Algemeen
Tijdens de Europese Week van de Regio’s en Steden vond de gezamenlijke REGI-COTER vergadering plaats. Europarlementariërs en de lokale leiders van het Comité van de Regio’s (CvdR) bundelen hun krachten om het cohesiebeleid in de periode 2021 – 2027 te versterken. Op 9 oktober vond in Brussel de gezamenlijke REGI-COTER vergadering plaats. Hierbij spraken de... Lees verder