Archieven

VNG-inbreng evaluatie Jeugdwet in Tweede Kamer

19 april 2018 Algemeen
Op 23 april is een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de evaluatie Jeugdwet. Het pleidooi van gemeenten richting de Tweede Kamer is: geef ons de ruimte, de middelen en de tijd om de veranderingen sinds de Jeugdwet door te zetten. De VNG heeft een uitgebreid postion paper naar de Tweede Kamer gestuurd met een aantal... Lees verder

Adviescommissie experiment wietteelt te gast bij de VNG

19 april 2018 Algemeen
De Adviescommissie experiment gesloten coffeeshopketen (voorzitter: prof. dr. André Knottnerus) was vandaag te gast bij de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid. De onafhankelijke adviescommissie zal het kabinet adviseren over de specifieke invulling van de experimenten met wietteelt. Na een welkomstwoord door de voorzitter van de VNG-commissie, burgemeester Theo Weterings (Tilburg), kregen alle commissieleden gelegenheid hun inbreng te... Lees verder

Sociale veiligheid vergroten door meer zicht op leefpatronen

19 april 2018 Algemeen
Hebben gemeenten iets aan de kennis over dagelijkse leefpatronen van bewoners in een wijk en hun onderling vertrouwen en gevoelens van (on)veiligheid? Uit verkennend onderzoek blijkt dat er inderdaad mogelijkheden liggen om met beleid in te spelen op leefpatronen. Burgemeester Franc Weerwind (Almere), voorzitter van de VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid, onverhandigde vandaag het onderzoeksverslag ‘City Rhythm,... Lees verder

Koplopers geven impuls aan uitvoering VN-verdrag Handicap

19 april 2018 Algemeen
Gemeenten zijn enthousiast over de inclusieve samenleving waarbij inwoners met een beperking volwaardig meedoen. Om te zorgen dat zij van elkaars ervaring kunnen leren is de VNG het Koplopersprogramma gestart. Koplopers zijn gemeenten die voorop lopen bij de invulling van het VN-verdrag Handicap. Met het programma wil de VNG een extra impuls geven aan al... Lees verder

SER-advies: energietransitie vraagt investering in mensen

19 april 2018 Algemeen
De energietransitie biedt kansen op meer werk, innovatie en een duurzamer klimaat. Daarvoor zijn investeringen nodig in mensen, in technologie en scholing. Dat schrijft de SER in het advies ‘Energietransitie en Werkgelegenheid’. De SER publiceert daarin concrete aanbevelingen om de werkgelegenheidskansen te verzilveren en knelpunten op de arbeidsmarkt tijdig aan te pakken. Het advies is een bouwsteen... Lees verder

Nieuwe klinische voorziening kinderen en jongeren: KIB ASS

19 april 2018 Algemeen
Pluryn, dr. Leo Kannerhuis en Karakter bieden samen een klinische voorziening aan voor intensieve begeleiding en behandeling van kinderen en jongeren. De voorziening is voor kinderen met autisme spectrum stoornissen in combinatie met forse gedragsproblematiek. Bij deze groep kinderen is vaak sprake van een dreigende (langdurige) schooluitval, er is bijkomende psychiatrische problematiek en het gezin... Lees verder

De ideale toezichthouder op Wmo en Jeugd durft en leert

19 april 2018 Algemeen
Toezicht op de Wmo 2015 en Jeugdwet, wat zijn de wettelijke kaders en hoe gaat dat in de praktijk? Zo’n 70 aanwezigen uit gemeenten lieten zich op 12 april  informeren door het Team Zorg van VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (VNG KCHN). Op deze 7e kennisbijeenkomst in Utrecht kregen deelnemers aan de hand van 4... Lees verder

Nieuwe rechtsbescherming uitstel en kwijtschelding later

18 april 2018 Algemeen
De mogelijkheid van bezwaar en beroep via de fiscale rechter tegen beschikkingen over uitstel en kwijtschelding van belastingen treedt niet per 1 januari 2019 in werking. Dat blijkt uit de 21e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst. Het voorstel is onderdeel van de stroomlijning van de invorderingsregelgeving voor belastingschulden en toeslagschulden. De geplande inwerkingtredingsdatum van 1 januari... Lees verder

Voorstel loondispensatie arbeidsgehandicapten is ongewenst

18 april 2018 Algemeen
Het kabinet wil met het vervangen van loonkostensubsidie door loondispensatie meer mensen aan het werk krijgen. De VNG onderschrijft het doel om meer mensen aan het werk te krijgen, maar we betwijfelen of het middel van loondispensatie daarvoor het juiste middel is. Vandaag lichtten we ons standpunt toe tijdens een hoorziting in de Tweede Kamer.... Lees verder

Meld u aan voor EU Sustainable Energy Week 2018

18 april 2018 Algemeen
De jaarlijkse EU Sustainable Energy Week (EUSEW) vindt plaats van 5 tot 8 juni in Brussel. De week staat in het thema van duurzame energie. U kunt zich nu aanmelden. De EUSEW is de belangrijkste conferentie van het jaar op het gebied van energie. De Europese Commissie organiseert de sessies samen met andere partners. Deelnemers... Lees verder

VNG-inbreng AO duurzaam vervoer

18 april 2018 Algemeen
Op 19 april vindt in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg duurzaam vervoer plaats. De VNG pleit bij de Tweede Kamerleden voor een uniforme categorisering van milieuzones, en meer duidelijkheid voor weggebruikers. Ook doen we een oproep voor een impuls van het fietsgebruik.   Gemeenten willen zich blijvend inzetten voor een goede luchtkwaliteit. Zij doen dit op verschillende... Lees verder

Financiële prikkels voor klimaatadaptie op privaat terrein

18 april 2018 Algemeen
Hoe kunnen gemeenten hun inwoners en ondernemers aanzetten tot het klimaatbestendig maken van private gebouwen en tuinen? Na uitgebreid onderzoek is in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie een pamflet opgesteld met financiële prikkels voor klimaatadaptatie op privaat terrein. De mogelijke financiële prikkels zijn onder andere: Vrijstelling leges bij vergunningsaanvraag voor duurzame gebouwen Mogelijkheden... Lees verder

Kwaliteitscoach helpt consulent en management

18 april 2018 Algemeen
In Apeldoorn worden de sociaal wijkteams en het team voor beschermd worden, ondersteund door kwaliteitscoaches. De consulenten kunnen met ingewikkelde casussen terecht bij de kwaliteitscoach. Eén van de coaches, Leroy Henzen, vertelt erover in een VNG Praktijkvoorbeeld. Henzen is als kwaliteitscoach de verbindende schakel tussen de praktijk en het (inkoop)management. Het interview gaat specifiek over... Lees verder

Nog zes weken de tijd voor de AVG, bent u er klaar voor?

18 april 2018 Algemeen
De klok tikt langzaam maar onverbiddelijk richting 25 mei. Dan moeten alle gemeenten, net als andere organisaties die met persoonsgegevens omgaan, voldoen aan de nieuwe privacyregels van de AVG. De gemeente Amersfoort vertelt aan het VNG Magazine hoe ze het hebben aangepakt. Wie nu nog moet beginnen is te laat Gemeenten moeten in de eerste... Lees verder

VNG-bijdrage hoorzitting verduurzaming in de koopsector

17 april 2018 Algemeen
Gemeenten en de VNG spannen zich al langer in voor verduurzaming van bestaande koopwoningen. Dit zien we onder andere in de ondersteuning van gemeenten en regio’s bij het oprichten van regionale energieloketten. Of bij energiebesparing van bestaande koopwoningen.   De VNG stuurde de Vaste Kamercommissie van BZK een bijdrage voor het Rondetafelgesprek op 18 april. Daarin komt verduurzaming van... Lees verder

Oldenzaal vernieuwt de dagbesteding via Village Deal

17 april 2018 Algemeen
De gemeente Oldenzaal onderzoekt hoe arbeidsmatige dagbesteding voor mensen met een beperking maatschappelijk meer betekenisvol kan worden gemaakt. College en gemeenteraad sloten hiertoe een Village Deal. De website Samen voor de Klant publiceerde een interessant artikel over de zoektocht van college, gemeenteraad en ambtelijk apparaat om op een andere manier te kijken naar ingewikkelde maatschappelijke... Lees verder

Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2018

17 april 2018 Algemeen
Wie is dit jaar de beste Overheidsorganisatie van het Jaar? Welke organisatie moet hiervoor genomineerd worden? Vanaf vandaag is de mogelijkheid tot nomineren geopend. Op welke organisatie stemt u? De Verkiezing Overheidsorganisatie van het Jaar draagt bij aan transparantie en kennisdeling binnen het openbaar bestuur, door goede initiatieven voor het voetlicht te brengen. Deze initiatieven... Lees verder

Ledenbrief: Wijziging Model-bouwverordening per 1 juli 2018

17 april 2018 Algemeen
De stedenbouwkundige bepalingen uit uw Bouwverordening vervallen van rechtswege per 1 juli 2018. De VNG zet in een ledenbrief ‘Wijziging Model-bouwverordening per 1 juli 2018’  de wijzigingen op een rij. U vindt als bijlagen een: Was-wordt-tabel wijziging Model-bouwverordening met artikelsgewijze toelichting Model Raadsbesluit wijziging Bouwverordening Geconsolideerde tekst van de Model Bouwverordening met wijzigingen bijgehouden. Meer informatie Ledenbrief:... Lees verder

Integratiebarometer: hoe ervaren vluchtelingen inburgering?

17 april 2018 Algemeen
Meer begeleiding bij inburgering en een betere toezicht op kwaliteit; vluchtelingen willen beter kunnen inburgeren en vragen de overheid om hulp. Dit staat in de VluchtelingenWerk IntegratieBarometer van het Verwey-Jonker Instituut. Het instituut bracht in beeld hoe vluchtelingen de inburgering ervaren. Beleving en ervaring Centraal staan de beleving van en de ervaring van vluchtelingen en de rol die... Lees verder

Reactie ambassadeur Jan Menting op plan Zorg voor de Jeugd

17 april 2018 Algemeen
Jan Menting, ambassadeur Zorglandschap Jeugd, over het actieprogramma Zorg voor de Jeugd: ‘de juiste speerpunten, maar bied ruimte voor groei en ontwikkeling’. Lees zijn reactie in de nieuwste blog.  Op 16 april lanceerde de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge met meerdere partners waaronder de VNG het actieprogramma Zorg voor de Jeugd. Jan Menting is... Lees verder