Archieven

Alle regio’s actief met omslag naar beschermd thuis

22 januari 2018 Algemeen
Elke regio in Nederland heeft een plan voor, en een inhoudelijke visie op de ondersteuning van mensen uit de doelgroep van beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de regio. Dat blijkt uit onderzoek naar de stand van zaken in het land rond de transitie van beschermd wonen naar beschermd thuis. Hoe intensief daaraan wordt gewerkt... Lees verder

VNG is positief over plan verlengde pleegzorg 18+

22 januari 2018 Algemeen
Minister De Jonge (VWS) wil dat pleegkinderen tot hun 21e jaar bij hun pleeggezin kunnen wonen. De grens ligt nu op 18 jaar. De VNG staat positief tegenover het voorstel. We gaan in overleg met VWS over de uitwerking van dit plan en welke financiële consequenties hieraan verbonden zijn. Volgens de minister zijn jongeren van... Lees verder

De Meest Inspirerende Global Goals gemeente is…

21 januari 2018 Algemeen
Welke gemeente heeft zich op de meest inspirerende wijze ingezet voor de Sustainable Development Goals (Global Goals)? Dat is Oss! Maar er is volgens de jury dit jaar nóg een gemeente die er boven uit steekt: Rheden. Deze gemeente wint in de nieuwe categorie Veelbelovende Global Goals gemeente. De winnaar werd 19 januari bekend gemaakt... Lees verder

VNG-reactie op rapport Ombudsman over toegang schuldhulp

19 januari 2018 Algemeen
Vandaag kwam de Nationale ombudsman met een verkenning over de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Zijn goede aanbevelingen neemt de VNG ter harte. Gemeenten kunnen zelf kijken naar de adviezen en welke aanpassingen ze kunnen doen in de uitvoeringspraktijk.  Het gaat om een verkennend onderzoek onder tien gemeenten en een gemeenschappelijke regeling. In het rapport... Lees verder

Houtrook: de stand van zaken

19 januari 2018 Algemeen
In een overleg met IenM eind 2016 pleitte de VNG voor EU-bronmaatregelen voor houtkachels en verkoopeisen van individuele stookinstallaties. Ook voor ontwikkeling van een landelijke norm voor schadelijkheid van houtrook, zodat gemeenten dit kunnen opnemen in hun omgevingsplan. Ook maakten we ons tijdens dit overleg hard voor de ontwikkeling van een handhaafbare beoordelingsmethode voor stookinstallaties in particuliere woningen... Lees verder

Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen

19 januari 2018 Algemeen
De VNG heeft een aantal modelverordeningen en regelingen over gemeentelijke belastingen geactualiseerd. We lichten deze toe in onze ledenbrief. Aanpassingen Modelverordeningen en regelingen die zijn aangepast zijn: modelverordening forensenbelasting modelverordening hondenbelasting modelverordening precariobelasting modelverordening leges modelregeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen model-leidraad invordering gemeentelijke belastingen. Alleen bij de laatste drie betreft het inhoudelijke wijzigingen. De meeste wijzigingen... Lees verder

Planning producten en diensten invoering Wnra

19 januari 2018 Algemeen
De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt 1 januari 2020 in werking. De VNG stelt ter ondersteuning producten en diensten ter beschikking aan gemeenten. Welke staan er op stapel?  Hieronder vindt u een overzicht van de producten en diensten en de planning van beschikbaarheid: Draaiboek en invoeringscursus invoering Wnra→ beschikbaar vanaf 21 maart 2018 Inhoudsopgave van een personeelshandboek... Lees verder

Schoon Belonen start als vast programma

18 januari 2018 Algemeen
Schoon Belonen wordt een vast programma binnen NederlandSchoon. Dat is besloten na een succesvolle pilot van twee jaar. Een collectief systeem van belonen blijkt bij te dragen aan het voorkomen van zwerfafval. De initiatiefnemers van de pilot zijn de VNG en Natuur & Milieu, en het Afvalfonds. Ze hebben in goed overleg besloten dat Schoon... Lees verder

Nieuws van de Werkagenda verbinding onderwijs-jeugdhulp

18 januari 2018 Algemeen
De Werkagenda verbinding onderwijs-jeugdhulp brengt onderwijs, jeugdhulp en gemeenten bij elkaar. Uitvoerende professionals, beleidsmakers en bestuurders helpen we met informatie, met expertise én met inspirerende praktijkvoorbeelden. Lees erover in de nieuwsbrief en op de website. In deze achtste nieuwsbrief vindt u: Praktijkvoorbeeld: In Nijmegen en Berg en Dal doen 49 basisscholen mee aan het project... Lees verder

Noodwet nodig om meer te bouwen

18 januari 2018 Algemeen
Op dit moment kampt de huizenmarkt met een groot woningtekort. Het CDA wil dat er een noodwet komt zodat er sneller meer gebouwd kan worden. De VNG pleitte eerder al voor verbetering van het wettelijk kader om met kortere procedures de woningbouwproductie te versnellen. CDA Tweede Kamerlid Erik Ronnes: ‘Deze noodwet zorgt ervoor dat gemeenten... Lees verder

Corporatie, zorg en gemeente werken samen in Weer Thuis!

18 januari 2018 Algemeen
Corporaties, gemeenten en opvanginstellingen hebben de handen ineen geslagen om mensen uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen te laten doorstromen naar een zelfstandige woning met voldoende begeleiding. Dat doen ze in het programma Weer thuis!, wat goed blijkt te werken. De bestuurders van corporaties, zorgorganisaties en gemeenten uit de acht regio’s die meedoen, kwamen... Lees verder

Startup Europe Regions Network van start in Boedapest

18 januari 2018 Algemeen
Een goed ondernemersklimaat voor startups in Europese regio’s stimuleren. Dat is de missie van het programma Startup Europe Regions Network (SERN), opgezet met de steun van de Europese Commissie en Comité van de Regio’s. De eerste werkgroep begint in maart in Boedapest. U kunt meedoen. SERN komt dit jaar op stoom met verscheidene themagroepen, gericht... Lees verder

Aanstellingswijze volgt uit rol en positie burgemeester

17 januari 2018 Algemeen
Vanavond bespreekt de Tweede Kamer de ‘deconstitutionalisering’ van de Kroonbenoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning. Deconstitutionalisering houdt in dat de bepaling dat de burgemeester en de CvdK bij Koninklijk Besluit worden benoemd, verdwijnt uit de Grondwet. De benoemingswijze wordt dan in een gewone wet geregeld en is daardoor gemakkelijker aan te... Lees verder

Vernieuwing beschermd wonen is ver in Midden-Holland

17 januari 2018 Algemeen
Zorgorganisaties en de gemeenten in Midden Holland zijn al ver met de transformatie beschermd wonen. Een succes: de wachtlijst voor beschermd wonen is in ruim een jaar tijd teruggebracht van zestig naar minder dan twintig mensen. Lees in een nieuw VNG-praktijkvoorbeeld hoe dit is aangepakt. ‘Gewoon thuis’ heet de Goudse aanpak. Margo Hondebrink, gebiedsmanager bij... Lees verder

Ding mee naar de EU Sustainable Energy Awards

17 januari 2018 Algemeen
Bent u zelf betrokken bij een bijzonder initiatief voor innovatieve energietransitie? Of kent u iemand die daar mee bezig is? Meld dan uw eigen of favoriete activiteit/project uiterlijk 23 februari aan voor de EU Sustainable Energy Awards, georganiseerd door de Europese Commissie. De winnaars worden bekend gemaakt tijdends EU’s Sustainable Energy Week (EUSEW 2018) in... Lees verder

Nieuwe online tool: Beslisboom Verduurzaming Scholen

17 januari 2018 Algemeen
Veel schoolbesturen willen hun scholen verduurzamen, maar weten niet welke maatregelen zij dan het beste kunnen treffen. De online tool Beslisboom Verduurzaming Scholen is een hulpmiddel om een aanpak te kiezen voor verduurzaming van hun (bestaande) schoolgebouw(en). Negen maatregelpakketten De Beslisboom geeft voor schoolgebouwen in het PO en VO uit drie verschillende bouwjaarklassen een maatregelpakket... Lees verder

Nieuwsbrief Professionalisering en kwaliteit van jeugdhulp

17 januari 2018 Algemeen
Het programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming bevordert de professionalisering in het jeugddomein. Dit is ook voor gemeenten van belang, want zij zijn inkoper van jeugdhulp en soms ook werkgever. Lees de laatste ontwikkelingen in de nieuwsbrief van januari. In de nieuwsbrief wordt onder meer aandacht besteed aan het verantwoord toedelen van werk in wijkteams. Door... Lees verder

Wetsvoorstel knelpunten Jeugdwet en Wmo 2015 naar de Kamer

17 januari 2018 Algemeen
Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd om knelpunten in de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015 weg te nemen. Het is gericht op het samenwerken door gemeenten, en op het beperken van administratieve lasten voor zorgaanbieders. Dit zijn de voorstellen van minister De Jonge. De delegatiegrondslag wordt... Lees verder

Digitale folder Screeningen bij pasgeborenen beschikbaar

17 januari 2018 Algemeen
De gemeente heeft een formele taak in de voorlichting over de neonatale gehoorscreening als onderdeel van het Basispakket JGZ. Bij digitale geboorteaangifte kunt u de ouders via rivm.nl/geboorte per omgaande de folder ‘Screeningen bij pasgeborenen’ sturen, zodat zij tijdig geïnformeerd zijn. Bij geboorteaangifte fysiek op het stadhuis overhandigt de ambtenaar van de burgerlijke stand de... Lees verder

Beperkte stijging woonlasten grote gemeenten

16 januari 2018 Algemeen
De stijging van de woonlasten in de grote gemeenten is dit jaar zeer beperkt: huurders betalen 0,3 procent meer, eigenaar-bewoners 0,6 procent. Dit staat in Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten 2018, dat is opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). COELO onderzocht voor dit jaarlijkse overzicht de tarieven van... Lees verder