Breed Offensief; vereenvoudigde banenafspraak

De banenafspraak betekende voor het jaar 2018, 43.500 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Uit de viermeting blijkt dat alle werkgevers samen de banenafspraak 2018 gehaald hebben. Met 53.300 extra banen is die doelstelling zelfs ruimschoots gehaald ten opzichte van de beoogde 43.500. 

Overheidswerkgevers blijven echter achter in de aantallen. Wel blijkt er een groot draagvlak te bestaan onder overheidswerkgevers. Ook gemeenten voelen zich verantwoordelijk en hebben een intrinsieke motivatie om te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt.

In 2018 was er sprake van een quotum omdat er in totaal bij gemeenten, en andere overheidswerkgevers, niet voldoende banen waren gecreëerd. Dit hield in dat gemeenten in 2018 1,93% van hun personeelsbestand moest bestaan uit mensen die zijn opgenomen in het landelijk doelgroepenregister van het UWV. 

Belemmerende wet- en regelgeving

Het was wel te verwachten dat de markt beter zou presteren dan de overheid. Uit eerder onderzoek bleek namelijk dat de geldende wet- en regelgeving een aantal belemmeringen kende voor in ieder geval gemeentelijke werkgevers. Zo was er onduidelijkheid over wanneer een baan nou meetelde. En vanwege de strikt gescheiden doelstellingen bij het realiseren van banen was samenwerking tussen de markt en overheid onmogelijk.

Vereenvoudiging regelgeving

Uit het Breed Offensief komt vanaf het najaar nieuwe wetgeving die zorgt voor vereenvoudiging in regelgeving. Zo worden de bureaucratie en de administratieve lasten verminderd. Ook de scheiding tussen de markt en overheid vervalt. Hierdoor staat de weg open naar meer publiek private samenwerking. Het maakt namelijk niet meer uit waar een baan meetelt. Dit maakt het voor gemeenten mogelijk om samen met leveranciers banen in de inkoop te realiseren die voorheen meetelde bij de markt.

Er blijft werk aan de winkel

De verandering in regelgeving en het samenwerken met de markt zorgt er niet voor dat gemeenten achterover gaan leunen. Door ondertekening van het Bestuurlijk Akkoord (zie eerder berichtgeving) is er opnieuw commitment afgegeven voor hun aandeel in de Banenafspraak. Ook is de Werkagenda opgesteld met concrete acties om banen te realiseren. Deze agenda en ook de goede voorbeelden worden gedeeld met de ander overheidswerkgevers. Op die manier kunnen niet alleen gemeenten van elkaar leren maar ook overheidswerkgevers onderling en kan men elkaar aanspreken en vragen stellen over de vorderingen. Samenvattend zorgen de komende veranderingen ervoor dat belemmeringen zijn weggenomen, gemeenten hun activiteiten kunnen intensiveren en dat samenwerking wordt gestimuleerd om de banenafspraak succesvol te laten zijn.

Meer informatie