Brandweerhoofdstukken omgezet naar genormaliseerde Cao tekst

Bij de omzetting van de CAR-UWO naar een gemoderniseerde en goed leesbare Cao Gemeenten zijn de zogenaamde Brandweerhoofdstukken uit de CAR-UWO niet meegenomen. Deze brandweerhoofdstukken worden in 2019 (volledigheidshalve) omgezet naar cao-teksten.

De inwerkingtreding van de normalisatie (Wnra) voor personeel van veiligheidsregio’s is uitgesteld (formeel tot een nader te bepalen moment). Dit heeft tot gevolg dat voor in ieder geval het jaar 2020 de CAR-UWO in stand wordt gehouden voor de veiligheidsregio’s. De zogenaamde Brandweerhoofdstukken van de CAR-UWO, onder verantwoordelijkheid van de Brandweerkamer, komen per 1 januari 2020 dus niet onder de cao gemeenten te vallen.
Gelet op het mogelijke scenario dat personeel van veiligheidsregio’s later (bijv. per 1 januari 2021) ook onder de Wnra komt te vallen, worden deze brandweerhoofdstukken in 2019 (volledigheidshalve) omgezet naar cao-teksten. De VNG (Brandweerkamer) en de vakbonden, vertegenwoordigd in het LOBA, pakken dit herschrijftraject samen op.

Omzetting

De rechten en plichten die zijn opgenomen in de CAR-UWO moeten worden aangepast aan de Wet op de cao, het Burgerlijk Wetboek en daarop gebaseerde wet- en regelgeving. De tekst wordt professioneel herschreven in samenwerking met Vijverberg Advocaten & Adviseurs; zij hebben expertise op het gebied van ambtenarenrecht, het FLO-recht en het burgerlijk recht en hebben in 2018 ook de gehele CAR-UWO omgezet. Een toetsingscommissie bestaande uit leden van de VNG en de vakbonden toetst ook hier of de herschreven tekst goed en duidelijk geformuleerd is. Uitgangspunt voor het omzetten van de CAR-UWO naar een cao-tekst is dat de rechten en plichten die werkgevers en medewerkers hebben niet wijzigen.

Hoofdstukken

Het gaat om de hoofdstukken:

  • 9: FLO-overgangsrecht 
  • 19a: keuringen brandweerpersoneel
  • 20: aanvullende regelingen voor brandweerpersoneel.

Hoofdstuk 19: Rechtspositieregeling vrijwilligers bij de brandweer, wordt gelet op het lopende onderzoek naar de rechtspositie van vrijwillige brandweer vooralsnog buiten de scope van dit project gehouden.

Kick-off en verder

Inmiddels is een start gemaakt met Vijverberg Advocaten & Adviseurs en de toetsingscommissie. Eén van de uitgangspunten is dat de omzetting van de brandweerhoofdstukken in lijn is met de eerdere omzetting van de gehele CAR-UWO.
De planning van het herschrijfproces is er op gericht dat vóór 1 januari 2020 de betreffende brandweerhoofdstukken uit de CAR-UWO zijn omgezet. Partijen zijn vol vertrouwen en energiek aan de slag om een moderne, herkenbare en begrijpelijke cao-teksten te maken.