Beginnen met regressieanalyse op gemeentelijke uitgaven

Het VNG-bestuur heeft advies gegeven over de methode waarmee het herijkingsonderzoek van de verdeelmodellen sociaal domein van start gaat. Zij adviseert om de verdeling van de middelen voor het sociaal domein in het gemeentefonds per 2021 aan te passen op basis van regressieanalyse op gemeenteniveau.

Deze keuze is op dit moment de hoogst haalbare, en is een grote verbetering ten opzichte van de huidige methodiek.

Uitgebreide brief

De VNG heeft dit advies aan het ministerie van BZK kenbaar gemaakt. Het volledige advies leest u in onderstaande brief. Het advies gaat ook in op het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).

Het ministerie start binnenkort met de aanbesteding van het herijkingsonderzoek van de verdeelmodellen sociaal domein. Het streven is om dit onderzoek half maart te laten beginnen. 

Eerste stap in het herijkingstraject

De keuze voor een onderzoeksmethode is een eerste stap in het herijkingstraject. Gemeenten en andere betrokkenen hebben al veel vragen benoemd die komend jaar beantwoord moeten worden. Dit zijn zeker niet alleen technische vragen. Uiteindelijk is het heel belangrijk dat een nieuw verdeelmodel ook bestuurlijk geaccepteerd wordt.

Wat is regressieanalyse op gemeentelijke uitgaven?

Een regressieanalyse is een statistische methode om een verband te leggen tussen twee of meer variabelen. Met deze methode kan een statistisch programma in beeld brengen of er een verband is tussen een onafhankelijke variabele (zoals de uitgaven van gemeenten) en een of meer afhankelijke variabelen (zoals gemeentelijke maatstaven, objectieve kenmerken of verklarende factoren). Als er een sterk verband is kan dat reden zijn om de gekozen afhankelijke variabele op te nemen in een nieuw verdeelmodel voor het sociaal domein.

Meer uitleg over de techniek van regressieanalyse op gemeentelijke uitgaven is te lezen in paragraaf 4.3 en bijlage B van onderstaand SEO-onderzoek.

Meer informatie