Afspraken hulpmogelijkheden St Maarten, St Eustatius, Saba

Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba zijn de afgelopen week getroffen door een orkaan die zijn weerga niet kent. In onze ledenbrief informeren wij u over de afspraken die de VNG met het Rode Kruis heeft gemaakt over bijdragen voor het lenigen van de eerste nood, dan wel de wederopbouw.

Verscheidene gemeenten hebben contact opgenomen met de VNG om te overleggen over de mogelijkheden om vanuit gemeentelijk Nederland bij te dragen. Naast een eventuele financiële bijdrage, is er grote bereidheid om eigen expertise beschikbaar te stellen. Breed gedeeld is de opvatting dat we als gemeenten géén rol kunnen spelen in de fase van de noodhulp en dat hulp aan wederopbouw goed moet worden afgestemd met het bestuur op de eilanden, het Rijk en de hulporganisaties.

Afspraken met Rode Kruis

  • De VNG heeft met het Rode Kruis de afspraak gemaakt dat 50% van de middelen die gemeenten ter beschikking stellen via giro 5125, worden aangewend voor projecten gericht op structurele wederopbouw op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba uitgevoerd door VNG International samen met expertise uit Nederlandse gemeenten.
  • Na de eerste fase van noodhulp zal de VNG zo snel mogelijk een identificatie- en formuleringmissie brengen aan de drie eilanden om in nauw overleg met het landsbestuur van Sint Maarten en de gemeentebesturen van Sint Eustatius en Saba alsmede met lokale maatschappelijke organisaties, het Rode Kruis en het Rijk de specifieke bijdrage vanuit gemeentelijk Nederland vast te stellen.

Daarbij kan gedacht worden aan onderwerpen als scenarioplanning, haven- en gebiedsontwikkeling, herhuisvesting en vergunningverlening, herwaardering onroerend goed, afvalverwerking, watermanagement, maar ook aan projecten gericht op kinderspeelplaatsen, kinderbescherming, en transparantie openbaar bestuur. De overige 50% van de middelen die gemeenten ter beschikking stellen, zullen algemeen door het Rode Kruis worden gebruikt voor noodhulp en wederopbouw op de eilanden.

Financiële bijdrage

Het staat gemeenten uiteraard vrij om een financiële bijdrage te leveren of niet. Als uw gemeente overweegt geldelijke steun te bieden, dan is ons advies dit bedrag over te maken in het kader van de nationale actie ‘Nederland helpt Sint Maarten’ op giro 5125 van het Rode Kruis.

Interesse in deelname project?

Indien uw gemeente in aanvulling op uw financiële bijdrage op giro 5125 van het Rode Kruis interesse heeft om met uw expertise betrokken te zijn bij het uitvoeren van een of meerdere door VNG International gecoördineerde projecten dan kunt u contact opnemen met Renske Steenbergen: tel: 070 373 8707. De VNG zal een bijeenkomst met de geïnteresseerde gemeenten en het Rode Kruis organiseren om tot een gezamenlijke aanpak te komen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het VNG Informatiecentrum: tel. 070 373 8393, email: info@vng.nl.