Adviesaanvraag toekomst lokale publieke omroepen

Minister Slob van OCW en Ollongren van BZK hebben de Raad voor Cultuur en de Raad voor het Openbaar Bestuur gevraagd om in september met een advies te komen over de organisatie en financiering van de lokale omroepen. 

We prijzen deze stap gelet op de decentrale vernieuwing. Maar gemeenten en omroepen willen gezien de urgentie nu al rijksfinanciering voor 15 voorbeeldstellende pilots in 2019 en 2020.

Belang publieke omroep

De ministers refereren in hun adviesaanvraag aan het Regeerakkoord, dat het belang van publieke omroepen op alle niveaus onderstreept. Ook wordt daarin gesteld dat streekomroepen bijdragen aan de professionalisering.

Ook wil het kabinet de lokale democratie op verschillende manieren versterken, zoals beschreven in het ‘Plan van Aanpak Versterking Lokale Democratie en Bestuur’. Als onderlegger gelden met name het ‘Vernieuwingsconvenant Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO)-VNG 2015-2018’ en de op basis daarvan geformuleerde aspecten Lokaal Toereikend Media-aanbod, normbegroting en keurmerkcriteria en het NLPO-voorstel voor een duale bekostiging.

15 voorbeeldstellende pilots 

Er is een discrepantie tussen het bedrag voor lokale omroepen in het Gemeentefonds en de Mediawet. De wettelijke bepalingen en de ontwikkelingen in de samenleving vereisen immers een bredere media-aanpak.

Veel gemeenten hebben zich de afgelopen jaren daarom extra ingespannen om vernieuwende streekomroepen mogelijk te maken. In 15 van de 80 overeengekomen streken zijn de omroepen nu zover dat zij een voorbeeld kunnen zijn voor anderen. De NLPO en VNG hebben 2 x € 6 miljoen pilotgeld voor 2019 en 2020 aan het Rijk gevraagd. De Kamer heeft dit verzoek ondersteund via een motie. Met name de Voorjaarsnota biedt financiële kansen hiervoor.

Evaluatie Commissariaat voor de Media

De VNG is nog in onderhandeling met OCW en BZK over de verbetering van de driejaarlijkse evaluatie over de gemeentelijke bekostiging van de lokale omroepen door het Commissariaat voor de Media. Niet alle financiering wordt in beeld gebracht en het ontbreekt aan transparantie. 

Meer informatie