Actualisering begrippen brandweerhoofdstukken CARUWO, H3

Met een geheel vernieuwd beloningshoofdstuk in 2016 in de CAR-UWO (hoofdstuk 3) verdween de term ‘bezoldiging’ grotendeels uit de CAR-UWO. De bezoldigingsterminologie stond nog steeds in de brandweer gerelateerde hoofdstukken van de CAR-UWO. Met deze brief passen we deze begrippen alsnog aan.

Hoofdstuk 3

In 2016 is een geheel vernieuwd beloningshoofdstuk in de CAR-UWO (hoofdstuk 3) geïntroduceerd, waarbij de term ‘bezoldiging’ grotendeels uit de CAR-UWO verdween. Hoofdstuk 3 heeft een standaardkarakter, hetgeen betekent dat afwijkingen ten nadele of ten gunste van de ambtenaar niet zijn toegestaan. In 2017 is tevens een IKB (individueel keuzebudget) ingevoerd, waarbij de vakantietoelage, de eindejaarsuitkering, de levensloopbijdrage en 2 bovenwettelijke vakantiedagen zijn omgezet naar bronnen in het IKB.

Door deze wijzigingen in de CAR-UWO is er, onder andere gelet op de onderhandelingen op het FLO-dossier, voor gekozen om de zogenaamde brandweerhoofdstukken niet mee te nemen in deze transitie. Medio 2016 is wel afgesproken dat het nieuwe beloningshoofdstuk vanaf 1 januari 2016 ook van toepassing is op brandweerpersoneel. Onder brandweerpersoneel wordt verstaan het gehele personeel in dienst van de veiligheidsregio werkzaam voor/bij het onderdeel brandweer.

Vereenvoudiging

De doelen bij de invoering van het nieuwe beloningshoofdstuk waren vereenvoudiging, harmonisering en modernisering. Deze brief beperkt zich tot redactionele (technische) aanpassingen van de gebruikte terminologie in de brandweerhoofdstukken (naast één wijziging in hoofdstuk 3 met name in de hoofdstukken 9a, 9b, 9d, 9e, 9f, 19a en 20) die hiermee weer in overeenstemming worden gebracht met hoofdstuk 3.  

Meer informatie