Actieprogramma Weer Thuis! van start in regio Fryslân

Kwetsbare inwoners zoveel als mogelijk ‘gewoon in de wijk’ laten wonen. Met dat doel ondertekenden gemeenten Leeuwarden en Harlingen namens alle gemeenten in Fryslân op 23 september de verklaring van deelname aan het landelijke Actieprogramma Weer Thuis!

Accolade ondertekende de verklaring namens de woningcorporaties, het Leger des Heils, Zienn en Het Kopland ondertekenden namens de zorgaanbieders in Fryslân.


Actieprogramma Weer Thuis

Het actieprogramma Weer Thuis is een landelijk programma dat erop is gericht de uitstroom uit maatschappelijke opvang, beschermd wonen en de ggz te verbeteren. Het programma wordt gefinancierd door de ministeries VWS en BZK, en begint dit jaar – in navolging van de eerste succesvolle ronde in 2017 – aan een tweede ronde om regio’s te ondersteunen bij  de samenwerking rondom deze complexe maatschappelijke opgave.

Aanbod: landelijke expertise en ondersteuning

De gezamenlijke partners kunnen na de ondertekening gebruik maken van de landelijke expertise en de ondersteuning die via het actieprogramma Weer Thuis! wordt geboden. In het Actieprogramma werken samen: Aedes, de VNG, de Federatie Opvang/RIBW Alliantie/GGZ Nederland en het Leger des Heils.

Heeft u interesse om mee te doen of wilt u meer informatie? Stuur een mail naar k.vanbrunschot@opvang.nl of m.moolenaar@opvang.nl 


Binnen een jaar nadere afspraken

In de provincie Fryslân worden binnen een jaar nadere afspraken gemaakt hoe de gemeenten, corporaties en zorgaanbieders gezamenlijk de uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang bevorderen (voor mensen die dat aankunnen) en de instroom verminderen. Er is ook aandacht voor de extra kwetsbare groepen, zoals zwerfjongeren.

Aandacht en begeleiding op alle levensgebieden

Het bevorderen van uitstroom van beschermde woonvormen naar zelfstandige wonen vraagt aandacht en begeleiding op alle levensgebieden. Naast psychiatrische zorg en begeleiding, ondersteunen de organisaties cliënten bij dagbesteding, werk, sociale contacten en inkomen. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een uitstroomconvenant. 

Bestuurlijk overleg

Wethouder Herwil van Gelder van Leeuwarden, wethouder Hein Kuiken van de gemeente Harlingen, Rein Swart van Accolade en Bas van Mierlo van Zienn en Het Kopland bespraken tijdens het bestuurlijk overleg op 23 september samen de doelgroepen de aandacht te geven die ze verdienen en te zorgen dat de uitstroom vanuit de instellingen wordt bevorderd. Elzo Edens van het Leger des Heils zette al op een eerder moment een handtekening onder de verklaring van deelname en werd tijdens het bestuurlijk overleg vertegenwoordigd door Renate Harkema.